Blanketter miljö

Miljöfarliga verksamheter och åtgärder

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Anmälan om driftstörning - avvikelse

Anmälan om uppläggning av avfall/användning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan om krossning- och sorteringsverk

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

Anmälan om installation/avinstallation av cistern

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

 
Hygienlokaler, utbildningsverksamhet, bassängbad m.m.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Avlopp

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin

Kommunalt vatten och avlopp kontakta Dala Vatten och Avfall AB

Värmepump

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Grannemedgivande för värmepumpsanläggning

Avfall

Ansökan om totalbefrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - Denna blankett använder ni endast för att ansöka om befrielse från den fasta avgiften, prövningssavgiften är 930 kr. Kontakta gärna miljökontoret innan.

Dala Vatten och Avfall AB handlägger till exempel anmälan om uppehåll i hämtning av avfall, förlängt hämtningsintervall, hemkompostering, delad tunna med grannen. 

Klagomål

Anmälan om störning - Blanketten används om du vill lämna in ett klagomål på olägenhet eller störning till miljökontoret. 

Senast uppdaterad: 2 November 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail