Skrotbilar

Du som bilägare är ansvarig för din bil även efter att den tagits ur bruk. Skrotbilar hör inte hemma i naturen. En skrotbil innehåller kvicksilver och olja som sprid i miljön när bilen bryts ned. Det här är ämnen som förstör vattenkvalitén i våra vatten och även lagras i växter och djur.

Återvinning, resurshushållning och producentansvar
Alla biltillverkare eller importörer i Sverige har producentansvar för uttjänta bilar, det vill säga de måste se till att bilen kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Läs mer om producentansvar hos Naturvårdsverket.

Övergivna skrotbilar
Kommunen som markägare har ansvar för att forsla bort skrotbilar som står på kommunal mark. Det kan vara gator, parkeringsplatser, parker m.m. Om en fordonsägaren inte flyttar bilen på uppmaning kan kommunen besluta att dessa fordon tas bort på ägarens bekostnad. En kommun har rätt att besluta att flytta fordon enligt lagen om flyttning av fordon och förordningen om flyttning av fordon.

Klagomål gällande skrotbilar
Miljökontoret och plan- och byggenheten är tillsynsmyndigheter i kommunen. Vi får ibland in klagomål på skrotbilar och ostädade eller ovårdade tomter. Vi har följande lagar att arbeta utifrån:

Plan och bygglagen
Enligt 15 kap 8 § ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Enligt 15 kap 16 § ska i fråga om vård och skötsel av en tomt i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader.

Miljöbalken
Enligt 15 kap 30 § får du inte skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Den här bestämmelsen riktar sig till alla, oavsett om det är långt ute i skogen eller inom bebyggda områden.

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Miljömål 5, Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Miljömål 15, God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Så här funkar det

Om kommunen får in en anmälan eller ser ett fordon som stått länge på samma plats gör miljökontoret en bedömning om det är ett övergivet fordon/fordonsvrak. Om en fastighetsägare har fordon på sin fastighet gäller Plan- och bygglagen. Ta då kontakt med Plan- och byggenheten. Om fordonet utgör en fara för miljön, exempelvis läcker olja, kopplas miljökontoret in i ärendet.

För att ett fordon ska räknas som fordonsvrak måste den uppfylla tre kriterier:

  •  Vara i dåligt skick
  •  Vara övergivet
  •  Ha ett lågt värde

Vid akuta fall, om fordonet står på en sådan plats att den utgör hinder för trafik eller fara för trafikolycka, ska polisen eller räddningstjänst kontaktas. Exempelvis om ett fordon har lämnats vid en trafikerad väg eller liknande.

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Anmälan görs via polisen, telefon 114 14.

Om miljökontoret bedömer att det är ett fordonsvrak skrivs ett inspektionsptorokoll, vilket måste göras enligt lag. Ett brev med mottagningsbevis skickas till ägaren som får fyra veckor på sig att avlägsna fordonet. Om fordonet inte har avlägsnats kan beslut om skrotning fattas eller viteföreläggnade ske.

Läs mer i vår lathund här till höger om vem som är ansvarig för fordonsvrak och övergivna bilar, hur du kontaktar vederbörande, allmän information om fordonsvrak samt hur du kan gå till väga i olika fall.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 7 juni 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
miljokontoret@vansbro.se

Plan- och byggenheten
planochbygg@vansbro.se

Telefon växeln: 0281-750 00

Redaktörer - Webmail