Dispenser sophämtning

Ansökan om undantag från renhållningsföreskrifterna skickas skriftligen till Dala Vatten och Avfall.

Dispens från hämtning av komposterbart avfall
En stor del av hushållsavfallet består av komposterbart material.Om du anmält hemkompostering har du möjlighet att ansöka om att slippa kommunal hämtning av komposterbart avfall. Kontakta Dala-Vatten och Avfall för att anmäla hemkompostering samt ansöka om dispens från komunal hämtning.

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning
Om du ska vara borta från din bostad under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtningen av ditt avfall. Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader. För fritidshus gäller det om uppehållet avser hela hämtningsperioden, det vill säga från 1 maj till 31 oktober. Med nyttja avses all vistelse på fastigheten förutom tillsyn och viss skötsel, underhåll samt renovering.

Exempel på förhållanden som kan medge uppehåll i hämtning under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under minst sex månader:
• Fastigheten ska tömmas, är ute för försäljning eller motsvarande, bebos inte under tiden
• Fastigheten renoveras men bebos inte
• Fastigheten besöks enstaka gånger för skötsel och underhåll.

Du måste ansöka om uppehåll senast två veckor innan uppehållet ska gälla. Den som erhåller uppehåll i hämtning ska erlägga grundavgift. Uppehåll i avfallshämtning ges för tre år i taget.

Delat abonnemang och gemensamt hämtställe
Du kan dela kärl med din granne om ni har samma typ av hämtningsabonnemang (båda hemkomposterar eller båda använder den bruna tunnan för komposterbart avfall). Gemensamma kärl beviljas endast mellan två fastigheter där avfallsmängden inte bedöms större än att den ryms i ett sopkärl av den storleken som normalt används:

* 190 liter för brännbart avfall
* 140 liter för komposterbart avfall.

Tänk på att ni båda ansvarar för att sorteringen sköts enligt de regler som gäller. Båda fastighetsägarna betalar grundavgift och hämtningsavgift enligt Vansbros kommuns gällande taxa. 

Ansökan om total befrielse från att lämna avfall till renhållaren
Om fastigheten inte nyttjas och du kan visa att avfall som kommunen är skyldig att omhänderta inte uppkommer, kan du beviljas befrielse från att lämna avfall till renhållaren. Det finns prövade rättfall där fastigheter som varit obeboeliga beviljats total befrielse både från den fasta avgiften och hämtningsavgift.

Grunden är att en fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall. Vansbro kommun likt andra kommuner ser mycket restriktivt på att bevilja befrielse från denna skyldighet och omständigheterna ska vara mycket speciella. Läs mer om fast avgift och hur du ansöker om befrielse i informationsbladet till höger.

Ansökan om eget omhändertagande av avfall
Ansökan om eget omhändertagande av avfall på fastigheten som annars ska tas omhand av renhållaren kan endast beviljas om det finnas särskilda skäl. Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren måste kunna visa att omhändertagandet kan ske på ett sätt som är betryggande för människors hälsa eller miljön.

En viss mängd avfall som inte är återvinningsmaterial brukar återstå efter källsortering då grovavfall, farligt avfall och producentansvarsmaterial sorterats ut. Exempel på sådant avfall är hygienartiklar, städavfall och förorenade emballage. För detta avfall krävs kommunal sophämtning.

Att elda avfall i till exempel en värmepanna är inte tillåtet och kan därför inte ligga till grund för befrielse från sophämtning. Normalt är det inte heller tillåtet att gräva ner avfall. Det är normalt inte heller tillåtet att lämna sitt avfall hos en annan fastighetsinnehavare eller annan egenfastighet inom Vansbro kommun eller i annan kommun.

Allt detta innebär att det normalt endast är kompostering av komposterbart avfall som accepteras som eget omhändertagande. Anmälan om egen hemkompost för matavfall lämnar du till Dala Vatten och Avfall. För ansökningsblankett gällande eget omhändertagande av annat avfall kontaktar du miljökontoret.
 

Senast uppdaterad: 29 maj 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Dala Vatten och Avfall
Kundservice
Telefon: 020-200 210
Telefontid vardagar
klockan 08.00-12.00, 13.00-15.00
E-post

Miljökontoret
Telefon: 0281-750 00
E-post

Se även

Externa länkar

Ladda ner

Redaktörer - Webmail