Bygga

Bygglov/markförfrågningar
Enligt plan- och bygglagen krävs särskilda tillstånd, lov, för många byggnadsåtgärder. Vid en bygglovsprövning granskas i första hand lokalisering och yttre utformning. Tidigare behandlades även anläggningens tekniska egenskaper, numera behandlas de i ett byggsamråd.

Lagar och regler i byggsammanhang
De viktigaste reglerna i detta sammanhang finns i plan- och bygglagen(PBL), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk(BVL), i regeringens förordningar till dessa lagar samt i boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR 99 och BKR 99). Strandskydd regleras i miljöbalken.

 

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen sa att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver  till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med oss om du planerar att bygga nytt så kan vi berätta vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.

Den nya lagen trädde i kraft den 2 juli, för mer information läs broschyren" Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov"

Senast uppdaterad: 15 maj 2015
Uppdaterad av: Elin Eklund
Informationsansvarig: admin

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Emma Hogander

Tel: 0281-75206

E-mail: emma.hogander@vansbro.se

Redaktörer - Webmail