Ansökan/handläggning

Ansökningshandlingar kan hämtas på kommunkontoret eller skrivas ut från hemsidan.

Vilka handlingar skall medfölja vid bygglovsansökan?

  1. 1 exemplar av ansökningsblanketten. För mer upplysning om olika begrepp på ansökningsblanketten se under byggherre, kontrollansvarig och kontrollplan.
  2. 1 omgång ritningar; planer, fasader, sektioner i skala 1:100
  3. Vid tillbyggnad skall både den befintliga och tillkommande arean redovisas.
  4. Situationsplan i skala 1:400 (tomtritning med byggnadernas placering i förhållande till varandra och tomtgränserna).
  5. Granneintyg om byggnationen hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
  6. Övrig information som kan vara relevant.
  7. Vid ansökan om strandskyddsdispens bör sökande på situationsplanen visa en tomtplatsavgränsning på ca. 1500 kvm, där allemansrätten upphör.

Handläggning
Vid bygglovsansökan fyller den sökande i vem som är byggherre, vem som ska vara kontrollansvarig.

När ansökan inkommit till miljö- och byggenheten bedömer tjänsteman om ärendet skall handläggas av Miljö- och byggnadsnämnden eller av tjänsteman. Handläggaren bedömer sedan om teknisksamråd krävs. Detta meddelas sökanden oftast i beslutet om bygglov. Under byggnationens gång granskar kontrollansvarige bygget och godkänner varje enskild punkt på eventuell kontrollplan.

När kontrollplanen är ifylld och underskriven skickas den till miljö- och byggenheten.

För att förenkla och förkorta handläggningstiden är det viktigt att ansökningshandlingarna är så kompletta som möjligt. Beslut i ärenden meddelas inom 10 veckor från det att fullständiga handlingar inlämnats. Om det är nödvändigt får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor utöver de ursprunliga.

För att handläggningen skall gå så snabbt som möjligt ber vi Er inkomma med:

  • alla handlingar samtidigt
  • klara och tydliga ritningar
  • en situationsplan där det tydligt markeras var byggnationen skall vara och vart närmaste fastighetsgränser går.
Senast uppdaterad: 15 maj 2015
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Kontakt

Emma Hogander
Handläggare
Tel. 0281-752 06
 

Redaktörer - Webmail