Kontrollplan

Det är byggherren som ser till att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Byggherren ska se till att tillräcklig kontroll utförs för att kraven ska uppfyllas. Kontrollen ska sammanställas i en kontrollplan som ska beslutas av Vansbro kommun innan arbetet påbörjas.

 

Att göra en kontrollplan

 

Vad är en kontrollplan?

 I samband med byggande krävs ofta en kontrollplan. Den syftar till att säkerställa byggnaders tekniska kvalitet och funktion. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska inlämnas, samt vilka anmälningar som ska göras för att säkerställa att samhällskraven uppfylls.
 

När ska en kontrollplan göras?

Kontrollplanen bör inlämnas tillsammans med bygganmälan. För uppsättning av skylt och andra mycket enkla byggnadsåtgärder som entréer och burspråk behövs oftast inte kontrollplan.
 

Vem gör kontrollplanen och kontrollen?

Kontrollplanen upprättas som eget dokument av byggherren/kontrollsansvarig. Byggherren är ansvarig för kontrollplanens innehåll. Kontrollen utförs av kontrollansvarig, sakkunnig, kombination av dessa eller med dokumenterad egenkontroll.
                                                      

Vad ska kontrollplanen innehålla ?

 
Allmänna uppgifter/personuppgifter 
 
·         fastighetsbeteckning, kort objektsbeskrivning (till exempel nybyggnad av garage, tillbyggnad av enbostadshus), diarienummer och datum för eventuellt bygglov 
 
·         personuppgifter, det vill säga namn, adress och telefon på byggherre (sökanden), den kontrollansvarige, eventuella sakkunniga (för till exempel VA, ventilation, brand och geoteknik), projektören/-erna, entreprenörerna (för till exempel bygg, VVS och mark)
 

Kontrollpunkter  

·         Till exempel utsättning, överensstämmelse med bygglov, relations- och/eller arkivhandlingar till Miljö- och byggnadskontoret (om ändring skett i förhållande till bygglov/bygganmälan), grundkontroll/ schaktbotten, pålning/grundförstärkning, dränerande och kapillärbrytande material under byggnaden, dränering, radon (vid behov), beskrivning av konstruktionen, fukt, tillgänglighet, rökkanal, eldstad, brandskydd/ utrymning/ brandsläckningsutrustning, energi, ventilation av grund vid s k torpargrund, ventilation av hus, kontroll av luftflöden, yttre och inre VA, enskilt avlopp/dricksvatten, barnsäkerhet (olycksförebyggande), säkerhet i övrigt, tidsplan (igångsättning, start, grund, stomme och färdigställande) 


 
 

Kontrollpunkterna ska  

·         hänvisa till kapitel och paragraf i Boverkets Byggregler (BBR) eller Boverkets Konstruktionsregler (BKR), 
·         visa vem som utför kontrollen (kontrollansvarig, sakkunnig eller genom egenkontroll), 
·         innehålla eventuella verifikationer (t ex luftmängdsprotokoll), 
·         fyllas i med datum och namn allt eftersom kontrollerna utförs, 
·         signeras av den ansvarige allt eftersom kontrollen genomförs och godkänns.
 

Bestyrkanden 

Följande bestyrkanden är lämpliga att lämna in till Miljö- och byggnadskontoret, innan slutbevis kan utfärdas (andra bestyrkanden kan också vara aktuella):
 
·         Utsättningsskiss, protokoll över utförd geoteknisk kontroll utförd av sakkunnig geotekniker, sotningsintyg för rökkanaler, eldstäder etc, protokoll över funktionskontroll av ventilationsanläggning (OVK), luftflödesprotokoll relationsritningar om ändring skett, slutbesiktningsbevis för enskilt avlopp, dricksvattenprotokoll, provning av tryckkärl, elsäkerhetsintyg och intyg på att tillgänglighetskrav är uppfyllda.
 

Anmälningar

 
Nedan följer exempel på anmälningar som ska göras till Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten innan slutbevis kan utfärdas.  
 
1.      Byggstart
2.      När grundbotten är klar
3.      När stommen är rest
4.      När kontrollplanen genomförts (samtliga bestyrkanden ska då vara insända till Miljö- och byggnadskontoret) och slutbevis önskas utfärdat
5.      Om avvikelser från tidsplanen görs
 
Avslutning av kontrollplanen
 
Kontrollplanen avslutas lämpligen på följande sätt: 
För kontrollplanen ansvarar: 
__________________      _______________________ Byggherre                              Kontrollansvarig 
 
Kontrollplanen är genomförd intygar: (fylls i när kontrollplanen är genomförd och slutbevis önskas utfärdat) 
____________________________
Kvalitetsansvarig 
 
Kontrollplanen ska undertecknas av byggherren och den kontrollansvarige vid inlämnandet, det vill säga före beslut om kontrollplanen och innan arbetena påbörjas.  
 
När bygget är utfört efter kontrollplanen (alla intyg etc är inlämnade och slutbevis önskas utfärdat) ska den kontrollansvarige slutligt intyga att kontrollplanen är genomförd genom sin påskrift. Originalet sänds till Miljö- och byggnadskontoret, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro.
 
Kontrollplanens rättsliga status m m
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, genom tjänsteman, om kontrollplanen. Om kontrollplanen inte följs, ska den revideras och beslutas på nytt. 
 
Beslutet om kontrollplan kan överklagas.  
 
Beslutet om kontrollplan upphör att gälla om byggnadsarbetet inte påbörjas inom två år från dagen för bygganmälan. 
 
Den beslutade kontrollplanen sänds i original till den kontrollansvarige för ifyllande. Beslutet om kontrollplan sänds till byggherre och kontrollansvarig.
 

Efter byggets färdigställande

 
När bygget är klart och kontrollplanen genomförd, ska kontrollplanen (i original) tillsammans med nödvändiga verifikationer, inlämnas signerad till Miljö- och byggnadskontoret. Den kontrollansvarige ska också intyga att kontrollplanen är genomförd.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden utfärdar därefter slutbevis som innebär att byggnaden får tas i bruk.
 
Observera att byggnaden inte får tas i bruk innan slutbevis har utfärdats.

 

 

Senast uppdaterad: 5 februari 2013
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail