Kontrollansvarig

 

Vad gör en kontrollansvarig?
Byggherren föreslår hur arbetena ska kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav, ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar i enlighet med kontrollplanen. Hans uppgift är inte att leda arbetet i sig, utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Den kontrollansvarige bör kopplas till byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsskedet.

Vem får vara kontrollansvarig?
Den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarig av kontrollansvarig. Alla kontrollansvariga ska vara certifierade, enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras enligt plan- och bygglagen. Det finns en osäkerhet om vad som menas med detta. Boverket har därför beslutat om regler för att klarlägga vad den kontrollansvariges självständiga ställning innebär. Reglerna, i form av allmänna råd, gäller från den 1 augusti 2012.

Se Boverkets hemsida för mer information om kontrollansvarig, länk till höger.

Senast uppdaterad: 17 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Se även

Externa länkar

Redaktörer - Webmail