Övriga lov

Lov för tillfällig åtgärd

Lov för tillfälligt åtgärd behövs tex. för att använda en bostadsbyggnad till skola eller daghem under en viss tid om det strider mot detaljplan. Tillfälligt lov kan lämnas för högst 10 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år och sedan ytterligare 5 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra.

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att miljö- och byggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tänkta platsen (lokaliseringsprövning) d.v.s. om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet med förhandsbesked är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta projekteringen av bygget. Miljö- och byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i planen.

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs för sådana åtgärder.

Vid ansökan om rivningslov skall rivningsplan och anmälan om kontrollansvarig för rivningsarbetet göras.

Observera att rivningsanmälan kan krävas utan att rivningslov krävs.

Giltighetstid för rivningslov och rivningsanmälan
Rivningslov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om ett visst höjdläge för markytan anges i planen, krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå.

Kommunen får i detaljplan besluta att marklov krävs för trädfällning eller skogsplantering.

Giltighetstid för marklov

Marklov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

 

Senast uppdaterad: 13 september 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail