Strandskyddsdispens

Enligt miljöbalken (MB) råder strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Inom strandskyddsområde får inte utan beviljad strandskyddsdispens

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2,
  4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller
  5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
  6. Detta innebär att bl.a. följande vanliga åtgärder kräver dispens: rabatter, fasta eldstäder, bänkar, staket, flaggstänger, grävnings- och schaktarbeten utanför hemfridszonen(se nedan), samt tennisbanor, dammar, friggebodar, bryggor och vägar. Många fler exempel finns.

Ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets och fiskets behov är undantagna.

Strandskyddsdispens

Kommunen får meddela dispens från bestämmelserna i ovan, om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas, skall kommunen bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.

Vart skall ansökan om strandskyddsdispens göras och vilka handlingar skall vara med?

Ansökan om strandskydd görs på samma blankett som bygglov. Ansökningshandlingarna skall vara i samma utsträckning som vid bygglov. Vid ansökan om strandskyddsdispens skall situationsplan med tomtplatsavgränsning bifogas.

Tomtplatsavgränsning

Tomtplatsavgränsning visar mark som får tas i anspråk för tomt eller i övrigt användas för det avsedda ändamålet. Inom beslutad tomtplatsavgränsning upphör allemansrätten att gälla. Naturvårdsverket rekommenderar att tomtplats för fritidshus får vara 1500-2000 m2 .

Hemfridszon

Hemfridszonen är ett markområde kring boningshus där allemansrätten är utsläckt. Om strandskyddsdispens meddelats för en viss fastighet har också tomtplatsbestämning skett. I dessa fall är hemfridszonen lika med den bestämda tomtplatsen.

Giltighetstid för strandskyddsdispens

Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Vid beslut om strandskyddsdispens har Länstyrelsen en besvärstid på tre veckor från det att de tagit del av beslutet.
 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Se även

Redaktörer - Webmail