Gator, grönytor, parkering och lekplatser

Gator
I Vansbro kommun finns det 37 kilometer gata, 9 kilometer gång- och cykelbana, 5 kilometer enskild väg, samt grönytor vilka tekniska enheten har ansvar för. De kartor som finns för snöröjning av kommunala gator och vägar visar vilka kommunen ansvarar för. Trafikverket ansvarar för riksvägarna, länsvägarna samt eventuellt andra småvägar. Vägsamfälligheter, vägföreningar och liknande har ansvar för övriga vägar. Det finns även vägar där ingen står som ansvarig.

Sopning på samtliga kommunens gator sker efter vinterns slut. Inför Vansbrosimningen soppas de centrala gatorna i Vansbro.

Grönytor
Tekniska enheten sköter också 6,4 hektar bruksgräsmatta, 13,6 hektar slaghackningyta, planteringar, buskar med mera.
Gräsklippning av bruksgräsmattor sker kontinuerligt under växtperioden. Slaghackningsytor slås en till två gånger per år beroende på yta.
Vårstädning sker i samband med att gatorna sopas. Vid detta tillfälle rensas buskage och annat från skräp. Höststädningen innefattar upptagning av löv och skräp med mera.

Parkering
I Vansbro kommun är det fri parkering på alla kommunens parkeringar. De större parkeringarna finns i centrumdelarna i respektive tätort. Vem som är berättigad till, och hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd för handikapparkering, kan du läsa om här.

Lekplatser
Kommunen har ansvaret för nio lekplatser. En i Nås, tre i Dala-Järna och fyra i Vansbro. Då de flesta lekplatser är i dåligt skick kommer antalet att förändras. Det kan vara bättre att ha en bra lekplats i respektive tätort. På så sätt blir det lättare att kunna sköta underhållet ur både praktisk och ekonomisk synvinkel. Av säkerhetsskäl kommer lekredskap som är i dåligt skick att nedmonteras. De kommer att ersätts så småningom, i samband med upprustningen av den lekplats som ska vara kvar i respektive ort.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Gatuingenjör

Kontakt

Felanmälan gator, grönytor, parkering och lekplatser, samt ärenden som gäller snöröjning: 0281-20317 (Peab).
Journummer efter kontorstid: 023-13308.

För skador som uppkommit i samband med snöröjning:
Tobias Eriksson
Telefon: 0281-753 56
E-post

Vid frågor om skötsel och underhåll av kommunens vägar
Vansbro kommun
0281-750 00
E-post

Redaktörer - Webmail