Följande gäller för gräv och schakt

Här finner du svar på en mängd frågor gällande gräv- eller schaktarbeten inom Vansbro kommun. Här finns också ansökningsblanketter för grävtillstånd i gatumark, schaktanvisningar och information om hur du upprättar en trafikanordningsplan.

Trafikplanering vid vägarbete
Arbete på väg måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare, samt ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik. Gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risk för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, till exempel synskadade och rörelsehindrade. Läs mer i våra schaktanvisningar, se länk i högerspalten.

Trafikanordningsplan
Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet. Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av honom anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas.

Ansökan om grävtillstånd
Du kan ansöka om grävtillstånd genom att fylla i uppgifter om utförare, datum och plats för arbete i webbformuläret i högerspalten. Upprättad trafikanordningsplan skickar du med som en bilaga. Du kommer att få svar om tillstånd beviljas från kommunens trafikenhet.

Frågor och synpunkter
Om du har allmänna frågor eller synpunkter angående arbete på väg kan du skicka e-post till apv@vansbro.se.

Senast uppdaterad: 15 november 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Gautingenjör

Redaktörer - Webmail