Snöröjning i Vansbro kommun

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område. Gång-, cykel- och genomfartsleder prioriteras. Från oktober till april har kommunen dygnet-runt-beredskap för halkbekämpning och snöröjning på allmänna gator. Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa. Vid snöröjning öppnas inga gårdsinfarter. Isrivning genomförs med väghyvel, och eftersom snön då är tung öppnas alla infarter i efterhand, i mån av tid. Ambitionen är alltid att du som medborgare ska få så god standard som möjligt.

Har du frågor eller synpunkter gällande snöröjning ska du kontakta Peab på telefon 0281-203 17 under kontorstid eller på 023-133 08 under jourtid. 

Snöröjning
För snöröjning i Vansbro kommun gäller:
* Gång/cykelvägar plogas i första hand
* Huvudgator plogas i andra hand
* Snöröjningen inleds när snödjupet på prioriterade vägar och     gång/cykelvägar är fem centimeter, för övriga vägar gäller åtta centimeter
* Vid plogning skottas inga infarter
* Vid hyvling (isrivning) uppskottas infarter

Fastighetsägare
Observera att snö från tomt eller gårdsinfart inte får skyfflas ut på gatan eller annan allmän plats. Fastighetsägaren ska själv transportera bort snö från sin tomt. Tänk också på att placera sopkärl och postlådor så att de inte hindrar snöröjningen. De ska vara placerade minst 1 meter och max 1,5 meter från vägkanten. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen så ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

Skador
Skador kan tyvärr inträffa på enskild egendom vid snöröjning, förorsakade av kommunens snöröjningsmaskiner. Om så sker bör fastighetsägaren snarast meddela kommunen för skadereglering. Kontakta Tobias Eriksson, telefon 0281-753 56 i sådana ärenden.

Sandning
Vägar sandas vid halkrisk. Prioriterade ytor:
* Gång/cykelvägar
* Entrévägar fram till entréplaner
* Till entrétrappor
* Till ramper och nödutgångar
* Gator
* Till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser

Den som har problem med halka utanför sin fastighet kan hämta saltblandad sand att på följande fyra platser i kommunen:
- Utanför grinden vid kommunförrådet i Saltvik
- På parkeringen mitt i mot lekplatsen vid Medborgarhuset i Nås
- Vid återvinningsstationen i Äppelbo
- Vid Dala Vatten och Avfalls förråd i Dala-Järna

Snötippar
Snötippar anordnas på plats med hjälp av tekniska kontoret. Om du har behov av att tippa snö, kontakta tekniska som, om det finns, hänvisar till plats. För tippning debiteras 70 kronor per lass, för att täcka självkostnader.

Bilparkering
Snöröjningen underlättas genom att man undviker att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår.

Takskottning
Då snö skottas ned från tak på gatumark, måste detta anmälas till polisen. Det är en kostnadsfri anmälan. Vid anmälan anges vissa villkor för att få använda gatan som upplag under en kortare tid.

Fastighetsägarnas skyldigheter
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vansbro kommun: Enligt 3 kap 3§ andra stycket ordningslagen ska snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats, utan skäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is som husägare skottar ned från hustak kan medföra problem för den som sköter snöröjningen och halkbekämpningen. Självfallet är det husägarens skyldighet att bortforsla det som hamnat på gatan. Det åligger vidare fastighetsinnehavaren att snarast vid halka sanda gångbaneutrymmet, eller att vidta åtgärder till motverkande av halka.

Senast uppdaterad: 29 november 2017
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Gatuingenjör

Kontakt

Felanmälan gator, grönytor, parkering och lekplatser, samt ärenden om snöröjning:
Peab 
Telefon: 0281-203 17
Journummer, efter kontorstid:
Telefon: 023-133 08.

Anmälan av skador orsakade av snöröjning:
Tobias Eriksson
Telefon: 0281-753 56
E-post
 

Redaktörer - Webmail