Klagomålsärenden som gäller boende

För att Miljö- och byggenheten ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk.

Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) innebär olägenhet för människors hälsa att en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Följande problem handläggs inte av Miljö- och byggenheten:
Arbetsmiljöfrågor, bristande renhållning av gator, torg och parker, sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser), ekonomisk kompensation för störningar, skade- och olycksfallsrisker.

Arbetsmiljöfrågor
Kontakta Arbetsmiljöverket
Tel. 023-457 00
Fax. 023-222 69

Bristande renhållning av gator, torg och parker (inom detaljplan)
Kontakta Stödproduktion, Gator och vägar
Tel. 0281-752 14

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)
Kontakta fastighetsägaren

Krav på ekonomisk kompensation för störningar
Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

Skade- och olycksfallsrisker
Kontakta Risklinjen
Tel. 020-93 00 00

 

Senast uppdaterad: 7 september 2012
Uppdaterad av: Åsa Larsson
Informationsansvarig: Miljö & byggchef

Redaktörer - Webmail