Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vansbro kommun

Beslutade av kommunfullmäktige 2001-02-26

Vansbro kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Vansbro kommun skall upprätthållas.

Tillsammans med ovannämnda ordningslag och dessa lokala ordningsföreskrifter finns även andra lagar och förordningar som gäller, exempelvis miljöbalken, plan- och bygglagen. Att uppfylla lokala ordningsföreskrifterna undantar ej skyldigheten att iaktta även vad övriga lagar och förordningar föreskriver.

Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Bestämmelser i §§ 16, 18 och 20 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vakant

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §,

12 §, 18 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig i de fall verksamheten sker på kommunens mark.

Lastning av varor med mera
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av god får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Om forsling av latrin, avfall eller annan orenlighet är stadgat i lokal renhållningsordning för Vansbro kommun.

Schaktning, grävning med mera
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp så sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

12 § Vakant

Förtäring av alkohol
13 § Sprit, vin, öl klass två och öl klass tre får inte förtäras på allmän plats inom följande områden: Järnvägsområdet; alltså Järnvägsgatan, Allégatan norr om riksvägen, Lokparken i Vansbro, samt torget i Dala-Järna, vägområdet längs väg 539 i Dala-Järna och Stationsplan i Dala-Järna, annat än i samband med tillstånd för utskänkning därav.

Bad och camping
14 § Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar. Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller till allmänt begagnande må camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som kommunen bestämt.

Hundar
15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

16 § Hundar skall hållas kopplade inom begravningsplatser.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte rastas på begravningsplatser.

17 § Inom alla offentliga platser belägna inom detaljplanelagt område skall föroreningar efter hundar plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
18 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Berghedens äldreboende i Äppelbo, Söderåsens ålderdomshem och Bäckaskogs sjukhem i Vansbro, Solgärdets servicehus i Dala-Järna samt Legolands servicehus och Nåshemmet Sjuk- och Rehabiliteringshem i Nås.

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera
19 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom offentlig plats.

Ridning och löpning
20 § Ridning, färd med cykel, moped och motorcyklar få ej ske i anlagda motionsspår för löpning. Löpning är förbjudet i anlagda skidspår. Bestämmelsen gäller Snöå skidstadion och spår vid Hunflens alpina anläggning samt elljusspåren vid: Ovanhedens skidstuga, Vansbro skidstuga, Uppsälje skidstuga, Skålö, Nås skidstuga och Grötholns skidstuga.

Skidåkning med mera
21 § När marken är snötäckt får allmänheten uppehålla sig i pistade nedfarter och liftgator endast under de öppethållandetider som gäller för allmän åkning.

Avgift för att använda offentlig plats
22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt beslutad taxa.

Överträderlse av lokal ordningsföreskrift
23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. Dess föreskrifter träder i kraft 1 maj 2001.
Denna lokala ordningsstadga för Vansbro kommun ersätter de tidigare gällande bestämmelserna för allmänna lokala ordningsföreskrifter vilka antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2000, § 41.
 

 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Kontakt

Vansbro kommun
Telefon växel: 0281-750 00
E-post

Redaktörer - Webmail