Planer

Markområden inom kommunen är på olika sätt planlagda. Det finns flera olika sorters planer: Översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplaner. Anledningen till att man planlägger markområden är för att ordna upp och förenkla byggandet. Planerna har olika betydelse vid lovgivning.
I Vansbro kommun finns enbart den kommunala översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

Översiktsplan

Översiktsplanen är bara vägledande inte bindande för myndigheter och enskilda. Den redovisar en vägning mellan allmänintressen.

Detaljplan

Detaljplanen och områdesbestämmelser är bindande och i den vägs de allmänna intressena mot eventuella motstående enskilda intressen. I detaljplan görs också en avvägning mellan olika enskilda intressen.

För mer information kontakta miljö- och byggenheten.

 

Senast uppdaterad: 7 september 2012
Uppdaterad av: Åsa Larsson
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail