Planer

Markområden inom kommunen är på olika sätt planlagda. Det finns flera olika sorters planer: Översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplaner. Anledningen till att man planlägger markområden är för att ordna upp och förenkla byggandet. Planerna har olika betydelse vid lovgivning.

I Vansbro kommun finns enbart den kommunala översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

Översiktsplan

Översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering och är ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.Översiktsplanen är bara vägledande, inte bindande för myndigheter och enskilda. Den redovisar en vägning mellan allmänintressen.

Detaljplan

Detaljplanen är ett annat dokument inom fysisk planering, det anger hur ett begränsat område i en kommun får och ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen och områdesbestämmelser är bindande och i den vägs de allmänna intressena mot eventuella motstående enskilda intressen. I detaljplan görs också en avvägning mellan olika enskilda intressen.

För mer information kontakta miljö- och byggenheten.

 

Senast uppdaterad: 2 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail