Bakgrund till bredbandssatsningen

Kommunfullmäktige har fastställt en bredbandsstrategi för Vansbro kommun.

Kommunens vision är att alla invånare, hushåll och fritidsboende, företag och arbetsställen – oavsett var i kommunen de befinner sig, ska ha möjligheter till digitala kommunikationer på likvärdiga villkor utifrån de krav som finns i samhället.

Kommunens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande 10 procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s år 2020. Redan år 2016 bör 40 procent ha tillgång till bredband med en hastighet av 100 Mbit/s.

För att realisera dessa mål krävs stora insatser. Den övergripande principen är att utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, men en liten glesbygdskommun med få invånare är inte det första område som byggs ut av de kommersiella aktörerna.

Därför är lokalt engagemang en förutsättning för att få till stånd en bredbandsbyggnation i vår kommun. Invånarna måste själva engagera sig och arbeta med frågan tillsammans med kommunens bredbandskooridnator och lägga upp en strategi för hur utbyggnaden ska gå till just i denna del ab kommunen.

Vansbro kommun har antagit en handlingsplan för att nå målet i strategin. Som ett led i handlingsplanen har en grovprojektering tagits fram och en kalkyl av vad utbyggnaden kommer att kosta, samt hur den ska finansieras.

En av kommunens uppgifter är att skapa goda förutsättningar för alla aktörer genom att samordna olika initiativ och insatser.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2018
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Redaktörer - Webmail