Bostadsförsörjningsprogram

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen
År 2001 trädde lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner ta fram inriktningsmål för bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. I förarbetena till lagen står bland annat att planeringen bör ange inriktningen av olika åtgärder för bostadsförsörjningen i kommunen och att utgångspunkten bör vara en lokal bedömning av de långsiktiga behoven.

Genom lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen (2000:1383) har staten uttryckt dess vilja att varje kommun ska ha en genomtänkt strategi över hur bostadsbyggandet ska utvecklas samt hur behovet av olika boendeformer ska tillgodoses. Denna vilja konkretiseras för Vansbro kommun i detta bostadsförsörjningsprogram.

Även annan lagstiftning reglerar bostadsförsörjning inom vissa specialområden. Som exempel kan nämnas särskilda boenden för funktionshindrade m.fl.

Syfte
Vansbro kommuns bostadsförsörjningsprogram ska utgöra ett fakta- och planeringsunderlag och ligga till grund för långsiktiga och strategiska ställningstaganden kring bostads- och samhällsutvecklingen i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogrammet är en viktig del för kommunens strategiska planering för kommunens utveckling och tillväxt. Syftet med detta dokument är att ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen, de boendebehov som finns idag och i morgon. Dokumentet bör uppdateras och vid behov revideras minst en gång per mandatperiod.

Mål
Målsättning för bostadsutvecklingen inom Vansbro kommun redovisas i kommunens utvecklingsplan.

  • Kommunen ska verka för att boendemöjligheter med hög grad av valfrihet med avseende på boendes ålder, serviceboende och tillgänglighet erbjuds samt att en bred variation av boendelägen även i exklusiva och natursköna miljöer skapas (bl.a. LIS-områden).
  • Kommunen ska aktivt medverka till en boendeplanering som stödjer de olika byarnas/orternas utveckling.
  • Kommunen ska tillse att ny bebyggelse i första hand uppförs i eller i direkt anslutning till befintliga tätorter och byar och där det finns tillgång till allmän kollektivtrafik. Detta ska dock inte hindra bebyggelse i andra delar av kommunen.

Läs hela bostadsförsörjningsprogrammet här till höger.

Senast uppdaterad: 21 juni 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Samhällsbyggnad

Redaktörer - Webmail