Granskning av förslag till detaljplan för Bäckaskog

Planförslag
Syftet med planläggningen är att möjliggöra ny-, om- och tillbyggnad för att utöka antalet platser i det särskilda boendet Bäckaskog. Vidare syftar planen till att möjliggöra uppförandet av en ny förskolebyggnad samt anläggandet av nya parkeringsplatser och två nya gång- och cykelvägar.

Vad händer nu?

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i granskningsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen innan den antas.
Granskningsförslaget består av följande handlingar:
1. Plankarta
2. Planbeskrivning inkl behovsbedömning
3. Grundkarta
4. Fastighetsförteckning

Plankarta och planbeskrivning har omarbetats efter inkomna synpunkter i samrådsskedet. Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten. Övriga handlingar hittar du här till höger.

Granskning av detaljplanen pågår mellan 7 januari och 25 februari 2019.
Har du synpunkter på förslaget som ni vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in skriftligen till Plan- och byggenheten på Vansbro kommun senast 25 februari 2019.

Synpunkterna skickas till:

Vansbro kommun
Plan- och Byggenheten
Box 7
780 50 Vansbro

Eller till: planochbygg@vansbro.se

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplysningar lämnas av: Emma Hogander. E-post: emma.hogander@vansbro.se
Telefon: 0281-752 06 måndagar kl 10 – 12 samt onsdagar 13 – 15. Övrig tid lämna namn och nummer för att bli uppringd.

Senast uppdaterad: 7 januari 2019
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Emma Hogander

Kontakt

Plan- och byggchef
Emma Hogander
Telefon: 0281-752 06
E-post:
emma.hogander@vansbro.se

Redaktörer - Webmail