Områdesbestämmelser Järnvägsgatan

Framtagande av områdesbestämmelser för riksintresse­området Järnvägsgatan i Vansbro

Vad är områdesbestämmelser?
Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kommunen kan använda för en begränsad och översiktlig reglering. De används bland annat för att säkerställa vissa grunddrag för användningen av utpekade mark- och vattenområden som anges i översiktsplanen. I det här fallet gäller det uppgiften att säkra kulturvärdena hos ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Områdes­bestämmel­serna ger en grund för efterkommande prövning, t ex bygglovsprövning. De ger till skillnad från detaljplan ingen garanterad byggrätt, men har i stället möjlighet att ge andra förut­sättningar för utveckling av bebyggelsen i överensstämmelse med syftet med områdesbestämmelserna.
 
Förslaget till områdesbestämmelser är nu föremål för samråd enligt PBL 5:11 med berörda sakägare och myndigheter.
 
Förslag
Syftet med områdesbestämmelserna är att i enlighet med översiktsplanen säkerställa kulturvärdena hos riksintresset Järnvägsgatan, att bevara och utveckla en måttfull blandning av olika verksamheter som handel, hantverk, kontor mm inom centrumområdet Järnvägsgatan, samt att underlätta hantering av bygglovsfrågor.
 
För att uppnå syftet utökas bygglovplikten i förhållande till vad som anges generellt i plan- och bygglagens kap 9 2-3§§.  Det ger möjlighet att i varje bygglovärende pröva om de önskade åtgärderna är förenliga med miljöns kulturvärden. Vissa byggnader anses ha särskilt högt kulturvärde och får rivnings- och förvanskningsförbud. För bebyggelsen som helhet förtydligas det i plan- och bygglagens kap 8 17§ generella kravet på varsamhet: ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktär och tar till vara byggnadens historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden. 
 
Som stöd för tolkningen av områdets kulturvärden har en byggnadsordning för området upprättats och biläggs områdesbestämmelserna. Den innehåller en beskrivning av bebyggelsen och dess kulturvärden, riktlinjer för framtida utveckling inom ramarna för kulturvärdena samt rekommendationer för utvecklingen av de enskilda fastigheterna. Byggnadsordningen ger vägledning till kommunens handläggare och politiker såväl som till fastighetsägare och verksamhetsutövare, i arbetet med att ge centrum en positiv och enhetlig utveckling.
 
 
Vad händer nu?
Områdesbestämmelserna handläggs med så kallat standardförfarande. Processen är indelad i tre skeden: samråd, granskning och antagande, där vi nu är i första skedet samråd.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter i både samråds- och granskningsskedet. Inkomna synpunkter sammanställs efter granskningen i ett utlåtande där kommunen redovisar hur de ställer sig till dessa. 
Samrådsförslaget består av följande handlingar:
 
1. Plankarta 
2. Planbeskrivning 
3. Fastighetsförteckning 
4. Bilaga: Byggnadsordning med fastighetsblad
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Plan- och byggenheten. Övriga handlingar hittar du här till höger. 
 
Samrådet för detaljplanen pågår mellan 5 februari och 16 mars 2018!
Har du synpunkter på förslaget som ni vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in till Plan- och byggenheten på Vansbro kommun senast 16 mars 2018.
Synpunkterna skickas till:
Plan- och byggenheten, Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
780 50 Vansbro
Eller till: planochbygg@vansbro.se 
 
Öppet hus kring planförslaget kommer att hållas i entrén till Medborgarhuset den 20 februari mellan kl 17 – 18.30. Då är alla välkomna och har möjlighet att ställa frågor till kommunens planhandläggare. Har ni inte möjlighet att närvara finns möjlighet att ställa era frågor till:
 

Emma Hogander – tillförordnad plan- och byggchef
Telefon: 0281-752 06

 

Senast uppdaterad: 14 mars 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Plan- och byggchef

Redaktörer - Webmail