Flyktingmottagande i Vansbro kommun

Om ensamkommande barn
Det bästa sättet att hjälpa ett ensamkommande barn, är att hjälpa barnet att direkt komma i kontakt med Migrationsverket. De kommer då vidare till kommunala boenden och får sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt. Till Vansbro kommun kommer cirka ett ensamkommande barn i veckan. 

Här kan du läsa vad det innebär att vara god man >>>

Vill du bli särskild vårdnadshavare? 
Vansbro kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn- och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Detta innebär att kommunen har åtagit sig vissa förpliktelser gentemot barnen. Det handlar exempelvis om boenden, skolundervisning, tillgång till insatser och personer som kan företräda barnen i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe.

När barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsättas om ett barns föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Enligt föräldrabalken ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas ansvara för att väcka talan eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?
Särskilt förordnad vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Uppdraget innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och den långsiktiga planeringen för barnets framtid. Vidare ska vårdnadshavaren också se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren är förordnad förmyndare för barnet - om inget annat sägs i domslutet. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för och bestämmer över barnets ekonomiska angelägenheter. En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte någon försörjningsskyldighet. Flertalet av barnen är placerade på olika boenden av socialtjänsten. Det innebär att det är familjehemmet eller personalen på boendet där barnet bor som har det praktiska, dagliga ansvaret för barnet.

Särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar bland annat för att barnet registreras i folkbokföringen, för att ansöka om svenskt medborgarskap om barnet så önskar och för att teckna hyresavtal. Det är dock viktigt att försäkra sig om att boendet är det rätta för barnet och att barnet får det stöd som behövs samt att det finns regelbundna kontakter med socialnämnden. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare avslutas automatiskt när barnet fyllt 18 år eller om en ny ställföreträdare har utsetts eller om barnets föräldrar har anlänt till Sverige och efter rättens beslut återfått vårdnaden av barnet.

Vem kan bli en särskilt förordnad vårdnadshavare och hur går det till?
En särskilt förordnad vårdnadshavare ska:
• Aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer.
• Ha kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.
• Ha kunskap om ungdomars behov.
• Veta hur man hanterar ungdomar i stressade situationer.
• Kunna anpassa sig efter ungdomens behov.
• Förbereda och stötta barnet inför vuxenlivet som en självständig individ och att kunna ta eget ansvar. 
• Ha förståelse för sin och andras aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.

En handläggare från socialtjänsten träffar den blivande särskilt förordnade vårdnadshavaren för ett personligt samtal om dennes livssituation, till exempel familjeförhållanden, arbete och fritidsintressen. Detta för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnet/ungdomens behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter. Kontroll av personen görs även i polis-, kronofogde- och socialregister. När utredningen av dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare är klar kommer du och barnet att presenteras för varandra. Förvaltningen skickar därefter över ansökan till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare.

Finns intresse av att bli särskild förordnad vårdnadshavare ta kontakt med individ och familjeomsorgen på Vansbro kommun på telefon: 0281-750 45.

Språkstöd för arbetsplatser med nyanlända
Behöver din arbetsplats stöd i hur ni kan underlätta för nya medarbetare som lär sig svenska? På www.ya-delegationen.se/handledarutbildning/handledarstod hittar du ett nytt språkstöd; Språkutvecklande arbetsplats. 

Stödet är generellt och kan användas av alla arbetsplatser med anställda, praktikanter eller elever, som behöver stöd i att utveckla sin svenska. Språkstödet är kortfattat, konkret och praktiskt. Innehållet består av korta filmer, sketchnotes och mallar. Det är kostnadsfritt och ingen registrering behövs. 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 22 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail