Insatser

Familjeteam
- Ska bidra till bättre kommunikation inom familjen.
- Använder sig av familjens egna resurser och arbetar utifrån det.
- Arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, ger stödsamtal samt behandling.
- Insats utformas efter uppdrag av ansvarig socialsekreterare och i samråd med familjen.
- Familjebehandlarna har olika kompetenser.

Familjehem
Som familjehem tar man emot ett eller flera barn/ ungdomar under en kortare eller längre period i sitt hem. Målet man arbetar mot som familjehem är att barnet/ungdomen ska återförenas med sin biologiska familj. En viktig del i återföreningen är umgänge med biologiska familjen.         

Kontaktperson/familj
Kontaktperson/familj är en insats som avser barn och unga och deras familjer. Det är en förebyggande och stödjande insats åt en enskild person eller familj.Som kontaktperson/familj innebär det att för en kortare eller längre tid hjälpa och stödja ett barn och dess föräldrar.

Jourhem
Jourhem tar emot barn/ungdomar som behöver tas omhand omedelbart. I jourhemmet stannar barnet/ungdomen en kortare tid, tills det kan åka hem till sin familj eller att det placeras i ett familjehem. Att bli jourhem är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst.

Senast uppdaterad: 8 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Individ- och familjeomsorgschef

Redaktörer - Webmail