Miljö och hälsa

Miljökontoret har tillsynsansvar över flera verksamheter som kan påverka vår miljö och hälsa. Vi ger även information och råd till företag och allmänhet. Det gemensamma målet är att skapa en god och hälsosam miljö och en hållbar utveckling.

Hos oss kan du till exempel hitta information omvilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken, eller om det krävs att du registrerar din försäljning av livsmedel.

Du kan få råd och information om till exempel radon, fukt, mögel, buller med mera. Vi utför också vissa provtagningar och inventeringar inom vårt tillsynsuppdrag, till exempel provtas vattenkvalitén på de kommunala badplatserna varje badsäsong.

Ansvarsområden
Våra ansvarsområden är miljö- och hälsa, naturvård, livsmedel, alkohol, folköl och tobak.

Tillsynsarbetet
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden är ansvariga politiska nämnder i Vansbro kommun. Miljökontoret har uppdraget att utföra tillsynen. Vårt arbete är till största del lagstyrt. De viktigaste lagarna är miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och alkohollagen.

När vi planerar och prioriterar vår tillsyn utgår vi från de nationella miljökvalitetsmålen. Vi tar även hänsyn till de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön som gäller inom Vansbro kommun.

Tillsyn bedrivs regelbundet på till exempel industrier, lantbruk, avloppsreningsverk, bagerier, caféer, tillagningskök, hygienlokaler, skolor, bassängbad, serveringsställen för alkohol och flera andra verksamheter och åtgärder som påverkar miljön. Tillsyn utförs ofta i projektform. Målet är att delta i nationella och regionala projekt som är relevanta för Vansbro kommun.

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 27 november 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
Telefon: 0281-750 00
miljokontoret@vansbro.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Erika Aarnseth
Telefon: 0281-752 08
E-post

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Petra Fransson
Telefon: 0281-752 37
E-post

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emelia Frimodig
Telefon: 0281-752 09
E-post

Miljöstrateg
Tomas Isaksson
Telefon: 0281-752 07
E-post

Miljöchef
Stina Jakobsson
Telefon: 0281-752 10
E-post

Redaktörer - Webmail