Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt
För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.
Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är mekaniska verkstäder, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år.

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika klasser beroende på storlek och miljöfarlighet, men alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
B-verksamheter ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till den lokala Miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan inklusive bilagor ska vara miljö- och byggenheten tillhanda senast sex veckor innan planerad driftstart. Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

En väl fungerande egenkontroll är en viktig del av en verksamhet. Omfattningen av egenkontrollen regleras bland annat i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Länk till Egenkontroll

Ändrad verksamhet
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till miljökontoret. Kontakta även oss om du har frågor som rör anmälan och klassning av verksamheter.

Mer information
Läs mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats. Under länken "lagar och rättesnören" kan du hitta Naturvårdsverkets allmänna råd och deras föreskrifter.

 

Senast uppdaterad: 2 juni 2014
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail