Värmepump

Att skaffa värmepump

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då ska du först göra en anmälan/ansökan till miljökontoret innan du börjar installationen.

De här handlingarna behöver du:
Anmälnings/ansökningsblankett + eventuellt ett granneintyg
• Skalenlig situationsplan/karta över fastigheten

Situationsplanen måste vara så ny att alla befintliga intilliggande byggnader och fastigheter visas. Denna kan du beställa hos Lantmäteriet eller hos plan- och byggavdelningen mot en avgift. 

Så här gör du - steg för steg

1. Befintliga anläggningar

Kontrollera om och var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål måste vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. På detta sätt kan du själv kontrollera var du har möjlighet att placera ett eventuellt borrhål eftersom du måste hålla dig minst 20 m från befintliga borrhål.
Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepumpsanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggningar bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

OBS! Skriv eventuella granneintyg/servitutavtal redan i detta skede. Granneintyg krävs om ni vill anlägga på grannens mark eller närmare än tiometer från grannens fastighetsgräns (borrhål), fem meter (ytjordvärme). På så sätt går handläggningen av ärendet snabbare.

2. Placering av borrhål/jordvärmeslinga

När du bestämt dig för en placering av borrhål/värmeslinga markerar du ut borrpunkt/värmeslinga på din situationsplan. Det är viktigt att du noga märker ut placeringen på borrhålet/slingan eftersom detta ska sparas i kommunens databas. På så sätt undviks eventuella problem vid åtgärder på fastigheten i framtiden. Ange därför avstånd till fasta föremål, vattendrag, fastighetsgräns etc. (Ni bör alltid ange den slutgiltiga placeringen till miljökontoret efter att installationen är utförd.)

3. Fyll i ansökan

Fyll i anmälnings/ansökningsblankett. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta och att du själv behåller en kopia av anmälan/ansökan eller antecknar relevanta uppgifter.

Nu har du de uppgifter som krävs. Skicka in handlingarna och karta med markerad borrpunkt/slinga, till Vansbro kommun Miljökontoret, Norra Allégatan 30, 780 50 Vansbro.

4. Tekniska enheten granskar ansökan

Miljökontoret lämnar er anmälan/ansökan på granskning hos Dala Vatten och Avfall AB som ansvarar för kommunens VA-ledningar. De lämnar sina eventuella synpunkter. Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde krävs alltid tillstånd. Då måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Kontakta miljökontoret för mer information.

5. Avvakta skriftligt beslut

Du måste nu avvakta ett skriftligt beslut innan du får påbörja arbetet (såvida handläggare inte angett annat).

Att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan eller tillstånd är olagligt. Krav på anmälan/tillstånd gäller inom hela kommunen. Miljösanktionsavgift tas ut om man utan anmälan eller tillstånd inrättat en värmepumpsanläggning. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Kontakta oss på miljökontoret om du har frågor!

Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
Telefon: 0281-750 00
miljokontoret@vansbro.se 

Vid frågor kontakta:
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Razan Koj
0281-752 08

För att beställa karta:
Plan- och byggenheten
Gis-samordnare
Lena Danielsson
Telefon: 0281-752 17

Redaktörer - Webmail