Enskilda avlopp

Ansökan och anmälan

Enligt miljöbalken krävs ett tillstånd eller en anmälan för att installera en ny avloppsanläggning eller för att ändra på en befintlig anläggning (Miljöbalken 9 kap. 6§). Därför måste en ansökan lämnas in till miljökontoret och godkännas innan någon form av anläggningsarbete på avloppet kan påbörjas. Att anlägga ett enskilt avlopp utan tillstånd/godkännande är straffreglerat och medför en miljösanktionsavgift på mellan 3 000 och 5 000 kronor.

Hur gör man?

Det generella tillvägagångssättet vid ansökan om tillstånd eller anmälan är att följande material lämnas till miljökontoret:

1. Ansökningsblanketter hittar du i vårt blankettarkiv. Blanketter finns även att hämta på miljökontoret.

2. Översiktskarta skala 1:2000: Här markeras dricksvattenbrunnar/vattentäkter inom 200 meter från fastigheten. Borrad brunn markeras med B och grävd brunn markeras med G. Ska vara så ny att alla intilliggande hus och fastigheter visas. Kan beställas hos Lantmäteriet eller hos kommunens GIS-samordnare på plan- och byggenheten mot en avgift.

3. Situationsplan skala 1:400-1:1000: Ska visa avloppsanläggningens läge, utsläppspunkt, fastighetsgränser, byggnader, plats för eventuell provgrop, uppsamlingsplats för slamtömningsbil. Kartan ska vara uppdaterad. Kan beställas från Lantmäteriet eller från kommunens GIS-samordnare på plan- och byggenheten mot en avgift.

4. Längd- och tvärsektion om ansökan avser infiltration eller markbädd.

5. Siktanalys samt besiktning av provgrop om avloppsvatten ska omhändertas av marken, till exempel i en infiltrationsanläggning.

6. Leverantörens beskrivning samt drift- och underhållsinstruktioner.

Då allt material kommit in handläggs ärendet och alla grannar som kan bli berörda får möjlighet att yttra sig. Miljö- och hälsoskyddsinspektören gör normalt ett besök på den aktuella fastigheten innan beslutet fattas. Handläggningstiden är cirka 3 veckor.

Slutbesiktning

Arbetet med att utföra anläggningen ska utföras av sakkunnig eller under överinseende av sådan. När arbetet är färdigt, men innan jorden läggs tillbaka ska miljökontoret meddelas att anläggningen är färdig för slutbesiktning. Denna kan utföras så att någon från miljökontoret kommer ut och tittar, eller att entreprenören dokumenterar ledningar, slamavskiljare etcetera med fotografier. Kontakta miljökontoret för att komma överens om tillvägagångssätt. En kontrollplan ska också fyllas i under arbetets gång för att sedan skickas till miljökontoret.

Vad gäller i Vansbro kommun?

Tillstånds- och anmälningsplikt (13-16 §§ FMH). Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man inrättar en avloppsanordning som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd krävs också om man ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

En avloppsanordning utan WC-anslutning är anmälningspliktig. En sådan anläggning får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte miljökontoret beslutar något annat. Om inget besked kommit efter sex veckor får man påbörja arbetet. Viktigt att tänka på är dock att kommunen har rätt att i efterhand förelägga om att anläggningen ska ändras om den inte motsvarar de krav som kommunen anser är nödvändiga för att skydda människors hälsa och miljön.

En ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är också anmälningspliktig. En sådan ändring skulle till exempel kunna vara att man installerar en till toalett eller startar kaféverksamhet.

Avloppsteknik
Det finns en uppsjö av lösningar för enskilda avlopp. Besök gärna www.avloppsguiden.se där finns information om allt som har med enskilda avlopp att göra.

Avloppsvatten från hushåll delas traditionellt upp i två delar; toalettvatten och bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Toalettvatten
Toalettavloppet kan anordnas som torrklosett eller vattenklosett.

Torrtoalett
Kan lösas på ett flertal sätt men de vanligaste är:

* Torrtoalett: Ett vanligt ”utedass”. Det vanligaste är att man själv tar hand om avfallet och komposterar det. Ett annat alternativ är latrinbehållare som mot avgift kan hämtas och lämnas på Bäckdalens återvinningscentral.

* Mulltoalett: En torrtoalett där avloppet leds till uppvärmd behållare för kompostering.

* Urinseparerande toalett: Någon av de två ovanstående varianterna med den skillnaden att urinen separeras från den fasta delen. Urinen har en mycket hög kvävehalt och kan användas som gödningsmedel. Innan urinen används som gödning bör den lagras i cirka sex månader och sedan spädas med 4/5 vatten.

Vattenklosett (KL-vatten)
Några exempel på lösningar:

*Sluten tank: Endast avloppsvatten från snålspolande toalett får normalt avledas till tanken för att begränsa antalet tömningar.

* Biologisk hybridtoalett: Urin- och spolvatten separeras bort och leds till slamavskiljare och/eller urintank med efterföljande rening. Det fasta avfallet samlas i en uppvärmd behållare där det sker en kompostering.

*Urinseparering: Med en enkel installation på toalettstolen separeras urinen från avföringen. Urinen leds till urintank, avföring och spolvatten leds till en slamavskiljare med efterföljande markbädd.

* Slamavskiljare ( 3-kammarbrunn): KL-vatten leds tillsammans med BDT-vatten till en slamavskiljare. Där sker i stort sett ingen annan rening än avskiljning av slam. Det krävs alltså en efterföljande markbädd. Slamavskiljare ska vara typgodkända eller uppfylla kraven enligt svensk standard.

BDT-vatten
BDT-vatten avleds normalt till slamavskiljare (2-kammarbrunn) med efterföljande markinfiltration.

Markinfiltration
För att rena avloppsvattnet ytterligare efter slamavskiljaren behövs en markinfiltration. De vanligaste lösningarna är:

* Vanlig infiltration: Avloppsvattnet leds ut genom perforerade rör som ligger i singel- eller makadamfyllda diken. Från dessa diken sjunker avloppsvattnet ner igenom marklagren för att slutligen nå grundvattnet och föras bort. Infiltration fungerar endast i genomsläppliga och väldränerade marklager.

* Förstärkt infiltration (förstorad yta): När marklagrens genomsläpplighet är något begränsad kan förutsättningarna för infiltration förbättras genom att öka på ytan. Man gräver bredare och djupare diken än för vanlig infiltration. De fylls sedan med grusig sand. Marken måste ha en relativt god genomsläpplighet och vara väldränerad.

* Markbädd: Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration kan markbädd vara ett alternativ. Eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärt. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning, men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds ut exempelvis till ett dike.

* Upplyft infiltration/markbädd: Är höjdskillnaden mellan slamavskiljare och infiltrationsanläggning inte tillräcklig för självfall eller om avståndet till högsta grundvattennivå (1 meter) eller berg för litet, så kan avloppsvattnet pumpas upp till en upplyft anläggning.

Välkommen att kontakta oss på miljökontoret om du har frågor! 

Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
Telefon: 0281-750 00
miljokontoret@vansbro.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emelia Frimodig
0281-752 09

Se även

Externa länkar

Ladda ner

Redaktörer - Webmail