Vedeldning

Elda rätt
Modern vedeldningsteknik som används på rätt sätt är en miljömässigt bra energiform. Bioenergi i form av ved, är en förnyelsebar energikälla. För att kunna elda rätt krävs att man vet en hel del om förbränningsprocessen och hur den påverkas av bränslet och pannan eller kaminen.

Hälso- och miljöpåverkan av vedeldning
I de största svenska städerna har luften blivit avsevärt bättre de senaste trettio åren, framför allt genom övergång till fjärrvärme och katalytisk avgasrening på personbilar. I mindre tätorter däremot förekommer det fortfarande höga halter av många skadliga ämnen i luften, framförallt vintertid.

Rökgaser från vedeldning innehåller bland annat VOC (flyktiga organiska ämnen) och PAH (polyaromatiska kolväten) vilka båda är starkt cancerframkallande. Man anser att den småskaliga vedeldningen är det tredje största cancerhotet, efter radon i bostäder och luftföroreningar från trafiken. Utsläppen av sotpartiklar är också betydande. PAH sätter sig på partiklarna som sedan transporteras ned i lungan. Luftrörsproblem och allergier är ytterligare ett stort problem.

Dessa föroreningar bildas i stora mängder framför allt vid ofullständig förbränning och luftunderskott. Om det tvärtom tillförs för mycket luft kan stora mängder kväveoxider som är skadliga för lungorna bildas.

Pyreldning är den vanligaste orsaken till att vedeldning uppfattas som ett problem i omgivningen. Orsaken är nästan alltid hög fukthalt i bränslet eller för liten lufttillförsel vilket leder till ofullständig förbränning. Många av de kemiska föreningar som bildas vid pyreldning liknar de som finns i tobaksrök, det samma gäller även när man eldar trädgårdsavfall.
Hälso- och miljöriktig förbränning förutsätter att man kan styra förbränningsprocessen noga, så att man minimerar halterna av oönskade ämnen.

Får man elda avfall?

Svaret är NEJ. Det är enligt lag förbjudet för både privatpersoner och företag att elda allt sådant som definieras som avfall. Att man inte får elda upp farligt avfall som oljerester, impregnerat eller målat trä och dylikt är för många ganska självklart. Att det dessutom är förbjudet att elda papper, plast och liknande kanske inte är lika självklart för alla. Det är lätt att tänka att avfallet ändå bränns när det når avfallsanläggningen, men det går inte att jämföra riktigt. På en anläggning för förbränning av avfall har man långtgående rökgasrening och en hälso- och miljöriktig hantering av rökgaskondensat och aska. Eldar man hemma på gården eller i pannan går röken med betydande mängder föroreningar rakt ut i luften som vi och våra barn andas.

Helt rent träavfall får eldas upp för värmeutvinning. I rent kvittblivningssyfte får förbränning av obehandlat träavfall endast ske i mindre mängder (<1 kubikmeter).

Trädgårdsavfall (löv, kvistar m.m.) får eldas utomhus, men det är viktigt att du tar hänsyn till dina grannar.

Hur eldar man rätt?

Dålig eldning ger en större vedförbrukning vilket i sin tur gör att ekonomin blir lidande. Dessutom blir brandrisken större då pyreldning skapar ständig påfyllning av tjära i skorstenen.

Bra vedeldning görs enklast i en modern panna som är försedd med ackumulatortank och eldas med torr ved. Mängden ved som går åt är kanske bara hälften av vad en gammal panna behöver. Röken syns bara som ett svagt daller över skorstenen. En kall vinterdag syns dock kondensen av vattenångan tydligt som stigande vita molntappar.

De flesta vedpannor som säljs idag uppfyller de utsläppskrav som anges i Boverkets föreskrifter. Vilka pannor och kaminer som klarar kraven kan du se på Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) hemsida. Klicka på ”certified products”.

När du planerar för ditt uppvärmningssystem tänk på att välja ett flexibelt system som tillåter anslutning av olika energikällor. För vedeldare är till exempel solvärme för tappvarmvatten under sommarperioden en intressant lösning. Kommunens energirådgivare kan bistå med råd och hjälp.

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail