Olägenhet och störning

Upplever du störande utsläpp, lukt eller buller? Har du problem med fukt och mögel i din lägenheter eller dålig ventilation?

Olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening innebär till exempel att störningen inte är tillfällig. En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Olägenhet för människors hälsa eller miljön (förr kallad sanitär olägenhet) utreds av Miljökontoret.

Om du upplever olägenhet eller störning bör du i första hand prata med den som orsakar störningen. Om olägenheten kommer från din bostad som du hyr bör du tala med hyresvärden. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljökontoret som då hanterar detta som ett klagomålsärende. Vi ser gärna att du lämnar in en störningsanmälan.

Vill du lämna ett klagomål underlättar det vår handläggning om du inte är anonym. Vi kan då hålla dig informerad om ärendet och be om ytterligare information för att kunna utreda klagomålet.

Om klagomålet bedöms som obefogat kan miljökontoret fatta beslut om att avskriva ärendet. Om du har lämnat kontaktuppgifter får du möjlighet att överklaga beslutet.

Om förvaltningen bedömer att en olägenhet, störning eller olaglighet föreligger ställs krav på verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren att åtgärder ska vidtas.

Blankett för störningsanmälan hittar du här.

 

Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail