Skola och omsorg

Miljö- och byggenheten utför tillsyn enligt miljöbalken på till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Tillsynen har syftet att förhindra att de som vistas i verksamheterna blir besvärade eller sjuka på grund av miljön.

Verksamhetsutövaren har ett ansvar att bedriva egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet så att skador och olägenhet för människors hälsa förebyggs. Miljö- och byggenheten kontrollerar att verksamhetens egenkontroll fungerar. Det kan till exempel handla om rutiner för att förebygga bullerproblem, ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker, vilka kan ge framtida hälsoproblem.

Undervisningslokaler är anmälningspliktiga
I 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår för vilka undervisningslokaler som anmälan krävs. En skriftlig anmälan ska lämnas till Miljö- och byggenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. Avgift tas ut enligt fastställd taxa i kommunfullmäktige. Om inte anmälan görs i tid så ska en miljösanktionsavgift betalas.

Anmälan kan också krävas när en verksamhet ändras så pass mycket att ändringen kan ha betydelse för människors hälsa, vid tillbyggnad eller uppställning av tillfälliga lokaler i anslutning till en pågående verksamhet.

Senast uppdaterad: 21 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail