Latrinkompost

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till miljökontoret för att få kompostera latrin.

Val av kompostbehållare
På marknaden finns ett flertal kompostbehållare att välja mellan. På grund av smittorisken är det mycket viktigt att latrinet efterkomposteras i minst sex månader innan behållaren töms. Latrinkompostering ska därför ske i behållare med två fack. De bör vardera vara så stora att de rymmer sex månaders latrinproduktion samt tillräckligt med strömedel, och dessutom gärna trädgårdsavfall. Det går också bra att bygga en kompost själv.

Samkompostering
Har komposten tillräcklig volym så kan du samkompostera. Det innebär att toalettavfallet och hushållets nedbrytbara avfall komposteras tillsammans i komposten.

Konstruktionskrav
Latrinkomposten ska:
• vara utförd i tåligt material (undvik impregnerat virke)
• vara ventilerad (ventilationen ska förses med insektsnät)
• vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sig in
• ha tät botten för att förhindra läckage till grundvattnet
• botten ska vara uppdragen minst 20 centimeter
• locket ska vara utfört så att regn- eller smältvatten inte kan komma in i komposten
• bestå av två behållare eller vara tvådelad. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.

Volymkrav
Latrinkomposten ska uppfylla följande volymkrav:
Vid beräkning av volymen utgår du från behållarens innermått.

LATRINKOMPOSTERING
Fritidsboende: Två behållare á cirka 400 liter; cirka 800 liter totalt.
Permanentboende: Två behållare á cirka 700 liter; cirka 1400 liter totalt.

SAMKOMPOSTERING
Fritidsboende: Två behållare á cirka 500 liter; cirka 1000 liter totalt.
Permanentboende: Två behållare á cirka 750 liter; cirka1500 liter totalt,
alternativt tre behållare á cirka 500 liter; cirka 1500 liter totalt.

Placering av komposten
Placera komposten:
• Ovan jord på den egna tomten
• På bekvämt avstånd från toalettutrymmet
• Lättåtkomlig vintertid
• Ej närmare tomtgräns än fem meter.

Tänk på att kompostering kräver mer plats än vad behållarna kräver. Ett kärl/torrt förvaringsställe för strömedel är bra att ha nära till hands. Kom också ihåg att man behöver svängrum när komposten ska tömmas.

Så sköter du din latrinkompost
Toalettavfallet måste varvas med material som suger upp vätska, till exempel löv eller torvströ. Lägg ett minst en decimeter tjockt lager i botten på toalettbehållaren. För att få en lagom blandning är det en fördel att inte tillföra för mycket latrin i taget. Blanda gärna med trädgårdsavfall, det ger mer luft i komposten. För att få mer gynnsamma betingelser för förmultningsprocessen kan även lite jord tillföras.

Kompost- och lövmask brukar trivas i latrinkomposten. Under tiden den ena behållaren eller facket fylls, får innehållet i den andra stå och mogna i minst ett halvår.

Näringsrik slutprodukt
När komposteringen fungerar tillfredsställande är slutprodukten jordliknande och utan obehaglig lukt. Tänk på att den är ett näringsrikt jordförbättringsmedel som bör blandas upp med annat material vid nyplantering.

Tänk på att om du använder kompostmaterialet för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall, till exempel bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. För blommor och annat som inte ska ätas kan tiden mellan spridning och skörd vara kortare. 
 

Senast uppdaterad: 15 maj 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail