Egenkontroll och HACCP

Från och med den 1 januari 2006 gäller den nya livsmedelslagstiftningen. Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att se till att de livsmedel som tillhandahålls eller tillverkas är säkra för konsumenten samt att konsumenten inte vilseleds.

Genom att ha ett egenkontrollprogram där man visar att man är väl insatt i sitt företag och har kontroll över riskerna i livsmedelshanteringen uppfyller man detta.

I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som ska råda och de principer (HACCP) som ska användas för att erhålla säkra livsmedel. Det finns även krav på spårbarhet, mikrobiologiska och kemiska kriterier som ska uppfyllas, och inom vissa verksamheter ytterligare krav som ska uppfyllas.

Grundförutsättningar i egenkontrollen
Grundförutsättningar är de planerade åtgärder som livsmedelsföretagaren har inför i sin verksamhet för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan.

Grundförutsättningarna är dessa:
- Utbildning
- Personlig hygien
- Vatten
- Skadedjur
- Rengöring
- Utformning och underhåll av lokaler och utrustning, inkl. fordon
- Temperatur
- Mottagning
- Förpackningsmaterial
- Avfall

Ett egenkontrollprogram ska innehålla:
- God hygien och produktionspraxis
- Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)

Läs mer om egenkontroll på livsmedelsverkets hemsida, se länk till höger

HACCP
HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsverksamheten som kan vara ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Livsmedelsföretagaren ska inrätta, genomföra och sköta ett eller flera permanenta förfaranden, grundade på HACCP-principerna. Kommissionen har arbetat fram en vägledning om hur HACCP- principerna ska tillämpas av livsmedelsföretagaren.

Läs mer om införandet av HACCP-principerna i länken "Riktlinjer HACCP" till höger.

Senast uppdaterad: 17 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail