Fettavskiljare hos livsmedelsverksamheter

Alla verksamheter som alstrar mer fett än vad normalhushållen gör ska installera fettavskiljare för att bland annat förebygga igensättning av avloppsledningar.

Behöver vi fettavskiljare i vår verksamhet?
Det som avgör om fettavskiljare behövs eller inte är mängden fett som släpps ut på ledningsnätet. En riktlinje är att om avloppsvattnet innehåller mer än 100 mg/liter avskiljbart fett ska en fettavskiljare installeras. Detta gäller vanligtvis t.ex. restauranger, bagerier, pizzerior, gatukök, storkök, slakterier, livsmedelsbutiker och caféer.

Behöver vi fettavskiljare hemma?
Fettet från hushållsavloppsvatten orsakar normalt sett inte problem då mängden är begränsad. Vi rekommenderar att allmänheten torkar ur stekpannor med papper och samlar rester av matolja, flytande margarin och frityrolja i en sluten förpackning och slänger det i hushållssoporna istället för att spola ner det i avloppet.

Varför är fettet farligt?
Fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna vilket kan leda till att ledningarna sätts igen. För att komma till rätta med problemet måste vi förebygga att fettet hamnar i avloppsledningarna.

Fett är biologiskt nedbrytbart och kan i regel tas omhand i den biologiska reningen i reningsverket men det kan ställa till problem på sin väg till reningsverket. Det blir avsättningar i ledningsnät och pumpstationer som kan leda till kapacitetsminskning i ledningen och till sist kan det orsaka ett avloppsstopp. Det kan bli allvarliga konsekvenser av ett fettstopp i form av översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag. Avlagrat fett kan ge upphov till svavelväte, som ger frätskador på avloppsledningarna och utgör ett arbetsmiljöproblem.

Installera en fettavskiljare
En godkänd fettavskiljare ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1. Anvisningar från tillverkare angående installationssätt, tömningsfrekvens m.m. ska följas så att fettavskiljarens funktion säkerställs. Dimensionering ska göras enligt norm SS-EN 1825-2. Kontakta er återförsäljare för mer information.

Toalettavloppsvatten får inte passera genom fettavskiljaren utan det får endast köksavlopp eller motsvarande göra. Avskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större mängd fett på en och samma gång. Frityrolja och liknande får inte ösas i fettavskiljaren utan ska enligt Miljöbalken lämnas till återvinning. Fettavskiljaren får inte placeras i lokal där livsmedel hanteras och inte heller i utrymmen där slangar måste dras genom livsmedelslokal vid tömning.

  • Kontakta Miljö- och byggenheten vid frågor om fettavskiljarens placering ur livsmedelshygienisk synpunkt.
  • Kontakta Stödproduktion vid frågor angående tömningsintervall och tömningsentreprenörer. Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera.
  • Kontakta Miljö- och byggenheten för frågor om bygganmälan.
     
Senast uppdaterad: 2 juni 2014
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail