Naturvård

En av Vansbro kommuns största tillgångar är den rika och varierade naturen. Här finns många fina naturområden värda att besöka.

Naturreservat
Några av naturområdena har avsatts som naturreservat. I kommunen finns i dagsläget 10 stycken naturreservat som Länsstyrelsen är huvudman för: Ametistsjön Ärten, Birtjärnsberget, Gransjöberget, Hästingsflotten, Kusmyran, Lämåsen, Nåskilen, Snöttuberget, Tjärnberget och Vargåsen. Du hittar mer information om naturreservaten på Länsstyrelsen hemsida. Se länk till höger.

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Följande områden är Natura 2000-områden: Gönan, Rostberg, Snöttuberget, Nåskilen, Birtjärnsberget, Tjärnberget, Sälsklinten, Gransjöberget, Sälsflotten och Hästingsflotten.

Övriga skyddsvärda områden
Utöver naturreservaten finns mindre skyddade områden i form av t.ex. biotopskydd. Många av de övriga naturområdena har dock inget formellt skydd utan är skyddade endast genom frivillighet eller som till exemepl nyckelbiotoper. Det återstår därför mycket arbete för att hitta, dokumentera och skydda dessa naturområden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.

De som arbetar med skydd är främst myndigheter som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, men även kommunen i viss mån. Därutöver bedrivs mycket värdefullt arbete av organisationer och olika intressegrupper med att hitta och uppmärksamma värdefulla områden. Dessa grupper besitter ofta stora kunskaper inom sitt område och har god kännedom om lokala förhållanden.

På Länsstyrelsen Dalarnas hemsida finns mer information om skyddsvärda miljöer och skyddade områden i länet. Se länk till höger.

Senast uppdaterad: 24 april 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail