Buller

Det är sällan det är tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara exempelvis buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som exempelvis tinnitus.

Vad är buller?
Buller definieras som allt oönskat ljud. Idag störs cirka 20 procent av befolkningen av någon form av buller (Miljöhälsorapport 2001, SOS 2001-111-1).

Externt industribuller

Dagtid
(kl. 07-18)Ekvivalentnivå
Kvällstid 
(kl. 18-22)Ekvivalentnivå
 Nattetid
(kl. 22-07)
Ekvivalentnivå
(Maxnivå)
Bostäder, rekreationytor, utbildninglokaler och vårdbyggnader  50  45  40 (55)
Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet  60  55  50 (-)
Område för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv 40 35 35 (50)

TABELL: Värderna i tabellen är dBA.

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5), tabell för nyetablering av industri. Mätningen sker utomhus, exempelvis vid klagandens fasad eller tomtgräns.
Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 1996:7).

Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus

Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudvolymer

Miljö- och byggenhetens roll
Miljö- och byggenheten är den lokala myndighet som i första hand ser till att lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande är det miljö- och byggenheten som ska upplysa om vilka riktvärden för buller som gäller.
Kringboende som störs av buller kan anmäla detta till miljö- och byggenheten. Efter att en anmälan kommit in görs oftast en bullermätning.
Om bullret från anläggningen överstiger det riktvärde som gäller meddelas vanligtvis råd eller anvisningar till fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren. En tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda anges också.

Vad säger lagen?
Buller i bostäder och från industrier regleras i miljöbalken. I balken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.
Enligt miljöbalken kan både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tvingas till att vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.
Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt. Enligt balken ställs även krav på försiktighetsmått för att förebygga olägenheter.

Att tänka på inför en bullermätning
Du som är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Om någon klagar på buller i sin bostad i din fastighet eller störs av buller från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls.
Det kan ibland innebära att du måste låta utföra en utredning. Har miljö- och byggenheten begärt in en fackmässig utredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Här informerar vi om vad som ska ingå i en bullerutredning

Normalt begär miljöförvaltningen in två typer av mätningar, en utomhusmätning och en inomhusmätning. Beroende på störningskällan och omständigheterna krävs antingen att båda eller bara en av typerna utförs.
Om inte störningen endast upplevs dagtid bör bullermätningarna utföras kvällstid, helst efter klockan 22.00, eftersom bakgrundsnivån då normalt har mindre inverkan på mätresultatet. Mätningarna ska följa svensk mätstandard så långt det är möjligt.

Bullermätning inomhus
En inomhusmätning ska utföras som en 3-punktsmätning i klagandens bostad med stängda fönster och vädringsluckor. Mätningen ska innehålla följande uppgifter:
• Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd
• Bullerkällans ljudnivå i dBAeq
• Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå)
Om ljudet bedöms vara lågfrekvent ska även en tersbandsanalys av bullerkällan göras. Vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz. I de flesta fall görs en korrigering av bakgrundsnivån.

Bullermätning utomhus
En utomhusmätning utförs normalt med mikrofonen direkt på fönsterglaset eller på fasaden hos klaganden, en så kallad +6 dB-mätning.
Mätningen ska innehålla följande uppgifter:
• Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd)
• Bullerkällans ljudnivå i dBAeq
• Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå)
Mätningen bör inte genomföras om det regnar eller blåser kraftigt eftersom det kan ha för stor inverkan på mätresultatet.

Byggbuller
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att omgivningen inte störs i samband med ett bygge. Genom beräkningar, mätningar och omgivningskartläggning av bullret ska verksamhetsutövaren bedöma hur mycket bullret påverkar omgivningen.
Om de boende blir störda av buller från byggarbetsplatsen är det verksamhetsutövaren som ska kontaktas i första hand och i andra hand miljö- och byggenheten.

Tyst på natten
Ljud från byggarbetsplatser vid bostadsfasad bör inte överstiga 55 dBA klockan 22-07. Varaktigt lågfrekvent ljud bör inte överstiga 50 dBC som ekvivalent nivå i sovrum. Störande nattarbete (klockan 22-07) får inte äga rum på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd.

Förebyggande åtgärder

  • Störande nattarbete får inte äga rum klockan 22-07.
  • Undvik byggbullerproblem genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
  • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska störningarna.
  • Samråd redan på projekteringsstadiet med till exempel stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, polisen och byggföretaget.
  • Planera för så tysta arbetsmetoder som möjligt.
  • Byggföretagen ska informera och ställa krav på underleverantörer.

Hur mycket får det låta inomhus?
Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus:
Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som t ex en fläkt. Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud, exempelvis slagljud.
Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande. Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard
Socialstyrelsens allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där Miljöförvaltningen bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) behöva utföras.

Hur mycket får det låta utomhus?
Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus, exempelvis vid klagandens fasad eller tomtgräns.
Finns tillståndsbeslut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller än de miljönämndens policy anger, tillämpas dessa.
Värden inom parantes i tabellen gäller vid befintlig situation, de utan gäller vid en nyetablering. I det fall värde inom parantes saknas gäller presenterat värde för såväl befintlig situation som nyetablering.

Restaurang, pub och café
Musik från verksamheter, som exempelvis restauranger, kan ge upphov till störande buller i bostäder. Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer.

Låga riktvärden för musikbuller
Därför är Socialstyrelsens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA i ekvivalent nivå. Detta riktvärde kan ibland vara svårt att tillämpa i de fall bakgrundsnivån är hög. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum) i bostäder.
 

 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljöchef

Redaktörer - Webmail