Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta är ett krav i lagstiftningen, miljöbalken.

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Detta gäller alla. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Omfattning och anpassning
Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för miljön.

Kontrollprogram
Om tillsynsmyndigheten har förelagt om kontrollprogram för en verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Miljöledning
Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem som t ex ISO 14001 eller EMAS bör i allt väsentligt redan leva upp till kraven på egenkontroll, men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Påföljder
Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som ska betalas av en verksamhetsutövare om denne inte följer kraven enligt bl.a. egenkontrollförordningen. Detta gäller tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsmyndigheten oftast kommun beslutar om miljösanktionsavgift.
En annan påföljd kan vara att åtal väcks om inte kraven på egenkontroll följs.

För verksamheter som inte är tillstånds eller anmälningspliktiga finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig kontroll, men avgift kan utgå för överträdelser av andra regler. För alla verksamheter gäller dock att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om just egenkontrollen är otillräcklig. I Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår vilka överträdelser som leder till miljösanktionsavgift.

Egenkontroll enligt andra lagar
Det finns flera andra lagar som också ställer krav på egenkontroll. Några exempel är det systematiska arbetsmiljöarbetet som kontrolleras av Arbetsmiljöverket och det systematiska brandskyddsarbetet som Räddningstjänsten har tillsynsansvaret över.

För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det gäller t.ex. krav på egenkontrollprogram enligt HACCP-principen enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger med flera.

Senast uppdaterad: 10 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail