Kemikalier

Kemikalier finns överallt, i våra hem, på våra arbetsplatser, inom sjukvården och är en del av vår vardag. Det beräknas att det används över 60 000 olika kemiska produkter i Sverige idag.

Kemikalier i din vardag
Kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö på olika sätt. Därför är det viktigt att skaffa sig information för att kunna hantera olika kemiska ämnen på rätt sätt. På kemikalieinspektionens hemsida kan du få tips på hur du kan hantera kemikalier i din vardag. Se länk till höger.

Tillstånd och tillsyn
Kemikalieinspektionen är den centrala tillsynsmyndigheten inom kemikalieområdet. Miljö- och byggnadsnämnden utövar den lokala tillsynen.

Enligt miljöbalken så har den som hanterar kemiska produkter ett ansvar för att känna till hur produkten ska hanteras för att skydda både människors hälsa och miljön.

Den verksamhetsutövare som tillverkar eller importerar kemiska produkter skall anmäla produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister innan tillverkningen eller importen påbörjas. För import, överlåtelse samt viss hantering av starkt frätande, giftiga och mycket giftiga kemikalier krävs tillstånd som söks hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För att kemikalier inte ska spridas och orsaka skada på hälsan och i miljön är det viktigt hur dessa förvaras. Läs mer under rubriken Kemikalielagring nedan.

För vissa anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter finns krav på en kemikalieförteckning. Kraven finns preciserade i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Mer information om egenkontroll hittar du på till exempel Naturvårdsverkets hemsida. Se länk till höger.

Prioriteringsguiden - PRIO
På Kemikalieinspektionens hemsida finns den så kallade prioriteringsguiden (PRIO) som är ett hjälpmedel för de som vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga. Guiden har även en begränsningsdatabas som innehåller hänvisningar till vilka regler som gäller för kemikalier som är begränsade eller bedömda som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande.

Märkning och säkerhetsdatablad
Kemiska produkter som är miljö- och hälsofarliga ska märkas med risk- och skyddsfraser samt farosymboler. För yrkesmässiga användare ska säkerhetsdatablad finnas tillgängliga som ska ger ytterligare information om hantering och skyddsåtgärder. Se ytterligare information på Kemikalieinspektionens hemsida. Se länk till höger. Flera olika regler
Kemikalielagstiftningen är mycket omfattande. För till exempel PCB, oljecisterner, nickel, bekämpningsmedel, ozonnedbrytande köldmedier ämnen och kvicksilver finns speciella regler.

Kemikalielagring
Här är en sammanställning av exempel på skyddsåtgärder som är lämpliga vid lagring av kemikalier:

 • Kemikalier bör i första hand förvaras inomhus.
 • Förvaringen av kemikalier inomhus som är i flytande eller fast form ska ske i utrymmen med tätt underlag och utan golvbrunnar. Kemikalier bör dessutom vara omsluta av en invallning eller motsvarande.
 • Förrådsrum kan användas som invallning under förutsättning att det saknar golvbrunn och har en förhöjd tröskel. Fungerar förrådsrum som invallning ska skarven mellan vägg och golv vara tät för att undvika läckage från förrådsrummet.
 • Vid eventuell förvaring utomhus bör kemikalier placeras på pall och på tät, hårdgjord yta som är försedd med nederbördsskydd. Förvaringsplats för flytande kemikalier ska dessutom förses med invallning eller motsvarande.
 • Tömning av dagvatten från en invallning bör i första hand ske genom pumpning med manuell start. Eventuell avtappningsventil bör hållas låst. Urpumpningen kan underlättas genom att invallningens golv lutar mot en pumpgrop.
 • Invallningen skall rymma minst 110 % av volymen som kan rinna ur den största behållaren.
 • Inom vattenskyddsområde ska kemikalier alltid förvaras inom invallning eller annan anordning som säkerställer att inget utflöde kan ske.
 • Förvaring ska alltid ske i tättslutande behållare eller emballage gjorda av material som inte påverkas av innehållet.
 • Alla behållare och emballage bör vara tydligt märkta med uppgift om innehåll.
 • Kemikalier bör alltid förvaras i utrymmen dit obehöriga ej har tillträde.
 • Produkter som kan reagera häftigt med varandra ska förvaras åtskilda.
 • Tomma fat bör förvaras på separat plats för att förhindra sammanblandning med fyllda. Den gamla märkningen bör avlägsnas eller göras oläslig på tömda, rengjorda förpackningar som tidigare innehållit farliga produkter.
 • Där risk för påkörning finns bör påkörningsskydd alltid anordnas.
 • Dagvattenbrunnar på gårdsplan ska förses med tillfällig tätning när lossning och lastning av kemikalier sker.
Senast uppdaterad: 10 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail