Förorenade områden

Miljöbalken innehåller regler angående ansvar för efterbehandling av förorenade områden. Förorenade områden kan vara alla slags områden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Föroreningarna kan finnas ovan mark, i mark, grundvatten, vattenområden eller sediment, samt i en byggnad eller anläggning.

Ansvarig
Ansvarig för utredning och eventuell efterbehandling av förorenade områden är i första hand den som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller vidtagit åtgärd som orsakat föroreningen.

Detta gäller dock inte om verksamheten upphört innan den 1 juli 1969. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandling är fastighetsägare ansvarig om man förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999. När det gäller förorenade områden där verksamheten upphört innan 1 juli 1969 har regeringen avsatt pengar till utredning och efterbehandling av sådana områden. Pengarna fördelas av respektive Länsstyrelse.

Anmälan
Den som brukar eller äger en fastighet ska genast meddela miljö- och byggenheten om man upptäcker en förorening på fastigheten.
Innan man vidtar efterbehandlingsåtgärder i ett förorenat område måste också en anmälan göras till miljö- byggenheten.

Senast uppdaterad: 17 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Redaktörer - Webmail