Fortsatt arbete med Nolåkersflotten

Vansbro kommun har återupptagit arbetet kring Nolåkersflotten i Dala-Järna. Aktuellt just nu är att få till stånd ett så kallat interimistiskt förbud, vilket innebär att kommunen utfärdar ett förbud att utan tillstånd vidta åtgärder som skulle kunna skada värden man vill skydda.  

Avsikten är att skydda den biologiska mångfalden och att ett aktivt friluftsliv även fortsättningsvis ska kunna bedrivas på platsen. 

Under tiden som det interimistiska förbudet gäller ska arbetet med att bilda ett naturreservat av Nolåkersflotten pågå. Det är en lång process och hur det går till går att läsa här >>>

Till höger här på sidan hittar du det brev som Vansbro kommun skickat till berörda fastighetsägare samt karta över området med ett förslag till gräns. 

Bakgrund 
Nolåkersflotten är ett cirka 350 hektar stort myrkomplex som ligger i anslutning till byarna Nordanåker och Skålö i Järna socken i Vansbro kommun. På Nolåkersflotten har det sedan1985 funnits en brytningskoncession för torv som Vansbro kommun har innehaft. Koncessionen gick ut 2010-12-31 och därefter har kommunen beviljats en undersökningskoncession inför en förnyad ansökan om brytningskoncession. Under processens gång har det blivit allt tydligare att det finns så höga värden för friluftslivet och naturvården att Vansbro kommun inte kommer att bryta torv varken nu eller i framtiden och därför vill försöka skydda området som naturreservat istället. Området som kommunen avser att skydda är cirka 300 hektar av myrens totala areal. Myrområdet finns upptaget i länets våtmarksinventering från 1990 (Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990, Våtmarker i Kopparbergs län) där den fått klassen 4 eftersom den är starkt påverkad av diken men trots ingreppen har stora ornitologiska värden. I länets myrfågelinventering från 1980-talet har den fått klassen 2. Nolåkersflotten är även upptagen i Naturvårdsprogram för Kopparbergs län (1988) där den trots dikningen bedöms som klass 3 (högt naturvärde) på grund av det rika fågellivet. På Nolåkersflotten bedrivs idag ett aktivt friluftsliv med bland annat skidåkning, jakt, hjortronplockning samt allmänt naturupplevelser. Myrens rika fågelliv bidrar starkt till naturupplevelserna i området.

 

Senast uppdaterad: 9 december 2015
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail