Ansökan om tillstånd

Alkohollagen är en social skyddslag vars främsta syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. De alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Stadigvarande serveringstillstånd
Alkohollagen ställer höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen där serveringen ska ske. 

Kommunens uppgift i ett ansökningsärende är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Att sedan utforma sin verksamhet enligt lagen och det givna tillståndet är tillståndshavarens ansvar. 

Den som söker om serveringstillstånd ansvarar för att lämna de uppgifter tillståndsmyndigheten behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Läs gärna Vansbro kommuns riktlinjer för alkoholservering som du hittar till höger.

Personlig lämplighet
Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Om sökanden varit inblandad i konkurs kommer en särskild prövning att göras. 

Miljökontoret skickar remiss till polismyndigheten, skatteverket, kronofogden och räddningstjänsten för att inhämta uppgifter.

Kunskapsprov om alkohollagstiftning
Den som ansöker om tillstånd ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten. 

Allmän information om kunskapsprovet samt inläsning för kunskapsprovet hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida. Se länk till höger.

Mat
Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en viss standard, t.ex. är det inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Lokalen
Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Vid stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljökontoret. 

Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Serveringstider
Normaltiden för servering är klockan 11:00-01:00. Vid vissa tillfällen kan utökad serveringstid ges, även begränsningar i serveringstid kan ges om det finns risk för störningar. 

Uteservering
Uteserveringen ska kunna överblickas av serveringspersonal och det är ditt ansvar som tillståndshavare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck. Uteserveringen ska ligga i anslutning till serveringslokalen och vara tydligt avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de är på serveringen och när de lämnar dem. 

Uteserveringen ska till största del bestå av sittplatser vid bord och lagad mat ska självklart serveras där. 

Ligger uteserveringen på offentlig mark kontakta även polismyndigheten för fråga om tillstånd för uteservering.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Det är möjligt att ansöka om tillfälligt tillstånd för servering vid enstaka tillfällen eller under enstaka tidsperioder som vid festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Samma regler gällande personlig lämplighet gäller som för stadigvarande tillstånd. 

Tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms med stor återhållsamhet. 

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet, vilket kräver ett stadigvarande serveringstillstånd.

Enligt Vansbro kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd beviljas i regel inte servering av spritdrycker vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, utan endast vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.

Servering till slutet sällskap
Ett slutet sällskap innebär att medlemskretsen är känd innan det aktuella arrangemanget. Det ska inte ske någon annonsering till allmänheten om serveringen. Om en okänd person kan lösa medlemskap i entrén är det inte fråga om ett slutet sällskap. Det ska även finnas ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna.

En förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd måste ha en tillfredsställande organisation. Föreningen ska ha ett namn som kan särskiljas från andra samt ha antagna stadgar. Den ska även ha visat sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten blir eller är bestående

Avgift
När du skickar in ansökan om serveringstillstånd ska du även betala in avgiften. Avgifterna framgår i taxan till höger. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för själva prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsblanketter hittar du i blankettarkivet.

Kom ihåg att handläggningen kan börja först när ansökan är komplett. 

Vid frågor kontakta miljökontoret!

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Miljökontoret
Växel: 0281-750 00
Mail: miljokontoret@vansbro.se

Redaktörer - Webmail