Särskola

Särskolan är till för de elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Skälet kan vara att eleven har en utvecklingsstörning eller har fått ett betydande bestående begåvningsmässigt funktionshinder pga. hjärnskada.

Den obligatoriska särskolan har Lgr 11 som övergripande styrdokument.
Grundsärskolan är dock en egen skolform, med egna kursplaner.
Elever som är inskrivna i grundsärskolan kan också, om förutsättningar finns, följa grundskolans kursplan i enstaka ämnen.

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former: grundsärskola och träningsskola.

Träningsskolan är avsedd för elev som inte förväntas uppnå grundsärskolans mål. Elever med autism eller autismliknande tillstånd, tillhör målgruppen endast om de också har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, på grund av hjärnskada, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Den obligatoriska särskolan omfattar nio år, men eleven har rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två år, om den inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås i grundsärskolan.
Skolplikten upphör efter vårterminen det år elever fyller 18 år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola. 

Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor F-9 Vansbro
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
E-post

Besöksadress särskolan:
Smedbergsskolan
Studiegatan 2
780 50 Vansbro

Redaktörer - Webmail