Överklagan av beslut

Hur man överklagar hos förvaltningsrätten:
Du kan överklaga det beslut du fått. Förvaltningsrätten är den instans som provar din överklagan.

Överklagan ska vara skriftlig
Informera om vilket beslut du överklagar genom att ange vem som fattat beslutet och när (om kommunstyrelsen är beslutsfattare ska du ange paragrafnummer eller diarienummer). Du ska också ange varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.

Skicka med handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

DU SKICKAR ÖVERKLAGANDET TILL KOMMUNSTYRELSEN, MEDBORGARHUSET, 780 50 VANSBRO

Överklagandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda:
SENAST TRE VECKOR EFTER DEN DAG DU FICK TA DEL
AV BESLUTET

Kommer överklagan in i tid prövas beslutet på nytt. Om beslutsfattaren inte ändrar sig skickar Kommunstyrelsen ärendet vidare till Förvaltningsrätten, som tar ställning till Din överklagan.

UNDERTECKNA DIN ÖVERKLAGAN OCH UPPGE NAMN, PERSONNUMMER, POSTADRESS OCH TELEFONNUMMER

Om något är oklart kontakta handläggaren i Ditt ärende.

KOMMUNSTYRELSEN

 

Senast uppdaterad: 12 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Vård och omsorgschef

Redaktörer - Webmail