Ekonomi

Kommunens ekonomi ska grundas i en god ekonomisk hushållning; ett begrepp som har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot målen. 

Årsredovisning 2017

Klicka här för att läsa Vansbro kommuns årsredovisning för 2017 (öppnas i nytt fönster). 

 

Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Catarina Willman

Redaktörer - Webmail