En alternativ politisk organisation

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en alternativ politisk organisation. Det innebär att det inte längre finns några nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för all operativ verksamhet.

Fokus har lagts på resultat, det vill säga det som produceras till medborgarna. Tre olika teman som är viktiga för medborgarna, för att kunna bo och verka i Vansbro kommun, har identifierats:

• Leva och bo
• Utbildning och arbete
• Omsorg

Kommunfullmäktige har valt två ledord: ÖPPENHET och TYDLIGHET.

• Öppenhet för insyn. Medborgarna ska känna sin rätt att ta del av det som händer inom kommunen. Alla sammanträden ska hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt.

• Tydlighet för att det är viktigt att organisationen är tydlig i alla sina delar och att det är viktigt att tydliggöra den för alla.

Fullmäktige
Fullmäktiges 31 ledamöter väljs genom allmänna val. Antalet ledamöter är bestämt genom fullmäktiges beslut § 113/2009. För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare. Mandattiden är fyra år, från den 1 november valåret.

Fullmäktiges sammansättning meddelas av länsstyrelsen.
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Kommunfullmäktige fastställer mål som ska styra verksamheten genom att fastställa den Strategiska planen, med övergripande inriktningsmål. (Vad man vill uppnå.)

Kommunstyrelse
Enligt kommunallagen ska fullmäktige utse en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsmål för de verksamheter som ligger direkt under kommunstyrelsen utifrån strategiska planen. Det vill säga vad man inom respektive verksamhet ska göra för att uppnå inriktningsmålen i den strategiska planen. Kommunstyrelsen hanterar direkt alla sakområden utom den myndighetsutövning som berör kommunen.

Kommunstyrelsens utskott
I sitt interna arbetssätt har kommunstyrelsen fördelat arbetet med beredningen av ärenden till fyra olika utskott. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter. De tre övriga utskotten har vardera fem ledamöter.
Utskotten har i huvudsak en beredande funktion. De bereder ärenden inom respektive sakområde. Kommunstyrelsen har ansvaret för såväl beslut som genomförande och återkoppling och verksamheterna är samlade inom en och samma förvaltning.

Nämnder
Fullmäktige utser de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas mandattid, liksom nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.
Även i en alternativ organisation behövs några nämnder. Nämnderna ges samma mandattid som kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en jävsnämnd som har att hantera tillsynen (myndighetsutövning) över kommunens egen verksamhet. Jävsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden
Valnämnden ansvarar för valfrågor. Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Revision
Kommunen ska också ha en revision. De politiskt tillsatta är fem till antalet.
Fullmäktige har valt att ha en politiskt tillsatt överförmyndare (– alltså inte en överförmyndarnämnd). Tillsättningen avser en ordinarie och en ersättare.

Nämnderna fastställer sina verksamhetsmål utifrån den strategiska planen. Det vill säga vad man inom respektive verksamhet ska göra för att uppnå inriktningsmålen i den strategiska planen.

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder inom sina sakområden fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen har yttranderätt i de frågor där nämnderna eller fullmäktigeberedningar varit beredande åt fullmäktige.
 

Senast uppdaterad: 12 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kommunsekreterare

Redaktörer - Webmail