Nämnder och styrelser

Fullmäktige utser de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas mandattid, liksom nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Även i en alternativ organisation behövs några nämnder. Nämnderna ges samma mandattid som kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en jävsnämnd som har att hantera tillsynen (myndighetsutövning) över kommunens egen verksamhet. Jävsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden ansvarar för valfrågor. Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunen ska också ha en revision. De politiskt tillsatta är fem till antalet.

Fullmäktige har valt att ha en politiskt tillsatt överförmyndare (alltså inte en överförmyndarnämnd). Tillsättningen avser en ordinarie och en ersättare.

Nämnderna fastställer sina verksamhetsmål utifrån den strategiska planen. Det vill säga vad man inom respektive verksamhet ska göra för att uppnå inriktningsmålen i den strategiska planen.

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder inom sina sakområden fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen har yttranderätt i de frågor där nämnderna eller fullmäktigeberedningar varit beredande åt fullmäktige.

 

Senast uppdaterad: 1 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail