Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för människor med handikapp och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare (LVM).

Socialnämnden ansvarar vidare för fastställande av faderskap, dödsboanmälan, flyktingfrågor, alkoholfrågor, kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag samt trafiknämndsuppgifter m.m.

Socialnämnden är därutöver ansvarig för och utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården i särskilda boendeformer, dagcenter och gruppbostad för utvecklingsstörda.

Senast uppdaterad: 28 januari 2011
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail