Dispenser slamtömning

Ansökan om undantag från renhållningsföreskrifterna ska ske skriftligen och prövas av den kommunala tillsynsmyndigheten.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall:
Förlängt slamtömningsintervall kan beviljas för slamavskiljare med särskilt låg belastning om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön. Förlängningen kan maximalt omfatta tömning vart annat år.

Dispens bör endast beviljas om:
Fastigheten har någon av följande nyttjandeformer:
• Fritidsboende
• Permanentboende där vattenförbrukningen är mycket låg

Följande krav måste också uppfyllas:
Fastigheten är ansluten till en fungerande anläggning där följande förutsättningar uppfylls:
• Tvåkammarbrunn med efterföljande rening för bad-, dusch- och tvättvatten
• Trekammarbrunn (minst två m3) med efterföljande rening för WC.

Villkor:
1. Förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller i max tio år.
2. Beslutet gäller så länge boende- eller ägandeförhållandena inte ändras.
3. Beslutet kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.
4. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervallen.

Ansökan om uppehåll i slamtömning
Om fastigheten inte nyttjas kan du beviljas uppehåll i slamtömning. Uppehåll beviljas för tre år i taget. En ansökan om uppehåll i slamtömning ska inlämnas minst sex veckor innan uppehållet ska gälla.

Senast uppdaterad: 14 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Kontakt

Vid frågor om slamtömning
Dala Vatten och Avfall
Telefon: 020-200 210
E-post

Vid frågor om ansökan
Miljö- och byggenheten
Telefon: 0281-750 00
E-post

Redaktörer - Webmail