Hälsa

Miljö- och byggenheten ansvarar för hälsoskyddstillsynen enligt miljöbalken. Tillsyn utförs på ett flertal verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön. 

Tillsynen omfattar till exempel hygienlokaler för fotvård och akupunktur, undervisningslokaler, bassängbad med mera. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Miljö- och byggenheten handlägger även klagomålsärenden på inomhusmiljö i bostäder, bullerfrågor och andra störningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken ställer krav på att den som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd ska förbygga och minimera risken för olägenheter för människors hälsa och miljö. Med en olägenhet menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa som inte är ringa eller helt tillfälliga.

Miljö- och byggenhetens arbetsuppgifter är till största delen lagstyrda. De viktigaste lagarna inom hälsoskyddsarbetet är miljöbalken, smittskyddslagen och strålskyddslagen. 

Senast uppdaterad: 31 augusti 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Kontakt

Miljö- och byggenheten
0281-750 00 (växeln)
miljo-bygg@vansbro.se

Stina Jakobsson
0281-752 10
stina.jakobsson@vansbro.se

Redaktörer - Webmail