Vad är tillåtet utan bygglov?

I anslutning till en- och tvåbostadshus får vissa saker utföras utan bygglov. Bygglov krävs därför inte för att:

  • Färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på byggnader, om byggnadens eller områdets karaktär därigenom inte ändras väsentligt. Detta gäller om byggnaden inte omfattas av en detaljplan. 
  • Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1.8 meter, inte sträcker sig mer än 3.6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4.5 meter.
  •  Anordna skärmtak över sådana uteplatser eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 15,0 kvadratmeter. 
  • Uppföra fristående komplementbyggnader (friggebodar) om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte överstiger 15,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte verstiger 3,0 meter. Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.
  • I samtliga fall skall byggnader placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte de grannar som berörs, medger annat.

Tillbaka till bygglov

Senast uppdaterad: 11 april 2012
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail