Rådgivande organ, KPHR

Vansbro kommun har ett pensionärs- och handikappråd som är forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapp- och pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar när det gäller viktigare frågor som berör handikappade och pensionärer. Synpunkter från rådet ska inhämtas i så tidigt skede att de kan påverka ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Representanter för pensionärer och handikappade har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjlighet till en god livskvalitet.

Pensionärs- och handikapprådet består av två förtroendevalda från kommunen, en representant från Den lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen (landstinget), fyra representanter från Pensionärernas riksorganisation, PRO, fyra representanter från Sveriges pensionärsförbund, SPF-Fyrklövern, en representant från Hörselskadades riksförbund, lokalföreningen Vansbro (HRF), en representant från Astma- och allergiförbundet, en representant från Synskadades Riksförbund (SRF), en representant från Föreningen för utvecklingsstörda barn och vuxna (FUB), en representant från Psoriasisförbundet (PSO), en representant från De Handikappades Riksförbund (DHR), en representant från Reumatikerföreningen Malung/Vansbro (RMR), en representant från Föreningen Autism (FA), en representant från Föreningen Neurologiskt Handikappades riksförbund (NHR), en representant från Hjärt- och lungsjukas förening (HLF), en representant från ers Diabetesföreningen, en representant från Demensföreningen. Rådet sammanträder två-fyra gånger per år. Se KPHRs arbetsordning

Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunchef

Redaktörer - Webmail