Riktlinjer för varuställ, skyltar och uteserveringar

I Vansbro kommun krävs alltid tillstånd från polismyndigheten för upplåtelse av offentlig plats. Ansökan om utnyttjande av offentlig mark ska därför alltid inlämnas till polismyndigheten, som även står med ansökningsblanketter för platsupplåtelse, blanketten har nummer 510.1. Avgiften för detta är 700 kronor.

Samhällsbyggnadskontoret vid Vansbro kommun fungerar sedan som remissinstans för polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål, men den kontakten sker mellan polisen och kommunen

Samhällsbyggnadskontoret tar även fortsättningsvis ut markhyra för den plats som sökanden disponerar, enligt fastställd taxa.

Mer information från polisen: 
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd från polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplåtits för, eller som inte är allmänt vedertaget.

Det behövs därmed inget tillstånd för försäljning på salutorg eller liknande plats som är upplåten som torghandelsplats/allmän försäljningsplats. Man kan säga att en verksamhet som är naturlig för områdets karaktär är tillståndsfri.

Observera dock att tillstånd att använda offentlig plats inte behövs om platsen endast tas i anspråk tillfälligt och i obetydlig omfattning (max två timmar samt ej återkommande) utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 

Ordningslagen (1993:1617) är den lag som reglerar vad som är tillåtet inom det här området. Ordningslagen är en grund och utöver denna finns lokala ordningsföreskrifter hos varje enskild kommun. De lokala regelera för varuställ, skyltar, uteserveringar med mera hittar du som pdf till höger på sidan. 

Såväl Ordningslagen som kommunernas lokala föreskrifter talar om ”offentlig plats” och ”användande av offentlig plats". Vad begreppen betyder i praktiken är viktigt för dig att veta när du ska lämna en ansökan:

Exempel på offentliga platser:
Allmänna vägar, gator, vägar, torg parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål (det vill säga en gata är till för att köra på och en trottoar är till för att gå på).

Exempel på användande av offentlig plats:
* Uteserveringar
* Kiosker
* Uppställning av container
* Uppställning mobilkranar och skyliftar
* Byggetableringar, byggbodar, byggnadsställningar med mera 
* Försäljningsplatser (inte salutorg) som korvförsäljning, julgransförsäljning, souvenirförsäljning med mera
* Filminspelningar (det är givetvis alltid tillåtet att filma på offentlig plats, men för uppställning av utrustning, avspärrningar med mera behöver du tillstånd)
* Varuskyltar /reklamställ
* Större reklamtavlor
* Varuställ
* Blomkrukor
* Affischering (se lokala föreskrifter)
* Tidningsställ (exempelvis för gratistidningar)

Senast uppdaterad: 19 april 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Kontakt

Polisen
Telefon: 114 14

Redaktörer - Webmail