Allmänt om projektet

Kommunerna Vansbro, Malung-Sälen, Rättvik, Falun och Borlänge, ska tillsammans förbättra sitt företagsklimat genom att utveckla sin myndighetsutövning gentemot företag och göra den mer främjande/rådgivande. 
 

Projektets syfte

”Vårt arbetssätt ska underlätta för entreprenörer som vill starta- och driva företag eller utveckla ett evenemang.
Vansbro, Malung-Sälen, Borlänge, Falun och Rättvik ska utveckla myndighetsutövningen på ett tryggt och säkert sätt. Det ska ge en bättre arbetssituation, ett ökat ömsesidigt förtroende mellan handläggare och företagare och en mer främjande myndighetsutövning*. 
 
Vi ska jobba utifrån en grundläggande tro på att företagaren vill göra rätt och vill göra det enklare för honom/henne att lyckas med det. Genom det uppnår vi också ett gott konsumentskydd, hög regelefterlevnad, större utvecklingsmöjligheter för medarbetare på myndigheten, bättre företagsklimat och större hållbarhet i samhällsutvecklingen.” 
 
* Syftet är alltså att genom främjande myndighetsutövning (mer rådgivning, minskad administration, ökad transparens och tydlighet) hjälpa företagaren att göra rätt. Enligt en stor studie inom OECD är detta det mest effektiva sättet att få en god regelefterlevnad, i kombination med att det ger fördelar för företagen.
Information

För mer information om projektet, kontakta projektledare Ola Granholm, ola@framvaxt.se, 070-33 90 114

Fakta om projektet


Projektägare
Vansbro kommun
 
Deltagande kommuner
Rättvik, Falun, Borlänge och Malung-Sälen
 
Finansiering
Total omsättning 900 000 kr, varav 200 000 kr från kommunerna och 700 000 kr från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020 (Lokalt ledd utveckling- Dalälvarnas utvecklingsområde) 
 
Projektperiod
Januari 2018-juni 2019 
 
Mål (i urval)
-          De landsbygdsentreprenörer som djupintervjuas ska ge bättre genomsnittsbetyg i slutet- än i början- av projektet
-          Företagsklimatet i Sv Näringslivs årliga företagarenkät ska ha förbättrats i samtliga kommuner för minst två av följande faktorer:
-          Tvekan att lämna klagomål till kommunen
-          Tjänstemäns attityder till företagande
-          Kommunens service till företagen
-          Tillämpning av lagar och regler
-          Betyget i SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning ska ha förbättrats för de områden där kommunen har förändrat sina processer som en följd av projektet.
-          Att arbetssättet blir så tydligt att det kan implementeras i fler kommuner
-          Att ungdomar och nysvenskar upplever att det blir lättare/enklare att genomföra de idéer/projekt som de brinner för 
 
Aktiviteter (i urval):
-          Intervjuer med entreprenörer och myndighetsutövare
-          Inspirations- och planeringsdagar för myndighetsutövare med gästföreläsare från exempelvis Skatteverket (som gjort liknande förändringar i sitt arbetssätt)
-          Utveckling av nya främjande arbetsmetoder och rutiner i de deltagande kommunerna
-          Coachning i vardagen för de kommunala chefer och medarbetare som ska införa arbetssättet
-          Mätning av effekter
-          Upprätta plan för fortsatt utveckling efter projektets slut 
 
Bland de ”verktyg” och förebilder som ska användas i projektet finns Förvaltningslagen §4 och §7, Språklagen §11, arbetsmodeller för främjande myndighetsutövning, regeringens målsättning för regelförenkling, OECD:s rapport ”Best practice principles for regulatory policy” och Skatteverkets arbete med bemötande och dialog med fokus på ”att företagaren vill göra rätt”.
Hur myndigheter bemöter företagare är avgörande för ett gott företagsklimat, något som hör samman med sysselsättning och nya företag på landsbygden samt utveckling av områdets attraktivitet och konkurrenskraft. 
 
Målgrupper i projektet:
-          Myndighetsutövare i kommunerna med företagskontakt (till exempel tjänstepersoner på miljö- och stadsbyggnadskontor)
-          Företagare som är berörda av kommunal myndighetsutövning (till exempel tillstånd och tillsyn)

Evenemangsarrangörer (eldsjälar, föreningar och ungdomar som arrangerar evenemang)

Redaktörer - Webmail